Bilar

0,0 promille alkohol för att köra bil kan bli verklighet i hela EU

Kan spara 5 000 mäniskors liv - varje år

Genom att sän­ka gränsen för alko­hol i blodet vid bilkörn­ing till 0,0 promille kan vi spara 5000 liv var­je år. I Sverige lig­ger den på 0,2 medan våra grannlän­der Dan­mark och Fin­land har 0,5. Redan vid 0,1 promille ökar risken att vara med i en dödlig oly­c­ka med 37%.

Storbrit­tanien är värst med sina 0,8 promille vilket i sin tur ökar risken för en dödlig oly­c­ka med hela 13 gånger.

Nu vill allt­så Euro­pean Trans­port Safe­ty Coun­cil min­s­ka gränsen till 0,0 som ett led att har­monis­era regler­na för hela EU. Mål­sät­tnin­gen är att halvera antal död­soly­ck­or före 2030. Idag lig­ger det på unge­fär 25 000 sty­ck­en per år.

Endast sju län­der har en gräns på 0,2 eller lägre. Från och med 2022 måste alla nya bilar som säljs i Europa vara för­bered­da för att installera alko­holås.

Vi på Teknikveck­an tes­tade nyli­gen alkomätare med myck­et god träff­säk­er­het och det ser du i videon ovan.

 

Kommentarer