Sponsrat inlägg

1 200 rabatterade produkter – Black Friday startar nu!

Hitta något som passar dig från en butik med schyssta villkor
Hela detta inlägg är en annons för Webhallen

Black Fri­day tju­vs­tar­tar redan nu! Mis­sa inga heta erb­ju­dan­den sam­tidigt som vi lis­tar sak­er att tän­ka på när du väl­jer butik för årets REA-helg.

Så var årets Black Week äntli­gen här och snart även Black Fri­day. En vec­ka som var­je år bevakas spänt av inte minst hemelek­tron­ikin­tresser­ade kon­sumenter för att hit­ta ett rik­tigt kap.

Men vad gör ett köp till ett en bra affär utöver ett bil­ligt pris? Valet av butik kan spela stor roll för din hel­het­sup­plevelse av köpet. Här kom­mer där­för några sak­er att tän­ka på när du väl­jer butik att hand­la från under Black Fri­day, eller under årets andra dagar för den delen.

TL;DR: Klic­ka här för att ta mig direkt till Web­hal­lens reko­rd­sto­ra Black Fri­day-kam­panj!

Både nya och trogna kunder är värda något extra

Alla har vi någon gång sett att nya kun­der kan få åka räk­mac­ka eller beta­la min­dre bara för att det finns nykunds-erb­ju­dan­den. Strate­gin i sig är inte fel, så länge butiken ock­så tänker på stam­mis­ar och återkom­mande kun­der.

Achieve­ments och för­mån­er för trogna kun­der

Web­hallen ser sina kun­der som ett com­mu­ni­ty och erb­jud­er där­för ett sys­tem där du som kund sam­lar XP på och rankar upp ditt kon­to hos Web­hallen. Köp av pro­duk­ter på Web­hallen ger dig XP och allt efter­som du lev­lar upp lås­er du upp speciel­la för­mån­er såsom bil­li­gare frakt, pri­or­it­er­ad pack­n­ing och för­tur­er. Det finns även mängder av achieve­ments att låsa upp där en återkom­mande ingre­di­ens är rik­tigt torr humor.

Läs mer om hur du blir medlem här!

Betala på ett sätt som passar dig

Som män­niskor har vi oli­ka pref­er­enser när det kom­mer till betal­ningar. Vis­sa blip­par kor­tet, andra kör chip­pet medan andra swishar. Oavsett vilken typ av betal­me­tod du före­drar så är det alltid smidigt att hand­la från en butik som erb­jud­er fler­talet oli­ka lös­ningar. Tit­ta alltid vil­ka betal­me­toder som butiken erb­jud­er innan du hand­lar så slip­per du besvikelser i kas­san.

Allt från Swish till kon­tan­ter och kryp­to­va­l­u­tor

Web­hallen erb­jud­er i prin­cip alla mod­er­na betal­sät­ten som finns för att du ska kun­na väl­ja just den metod som pas­sar dig bäst. Här är några av de betal­lös­ningar som finns hos Web­hallen.

  • Fak­tu­ra, Kort, Inter­net­bank eller Del­be­tal­ning via Klar­na
  • Pay­pal
  • Bit­coin eller Bit­coin Cash
  • Web­hallen del­be­tal­ning
  • Swish

Om du är old school och fort­farande rockar kon­tan­ter så är du alltid välkom­men att besö­ka någon av Web­hal­lens butik­er.

Man måste kunna ångra sig

Öppet köp är en annan vik­tig kugge för att ett köp ska kän­nas tryg­gt. Öppet köpt låter dig ångra ditt köp och få pen­gar­na till­ba­ka. Säk­er­ställ att butiken du hand­lar från erb­jud­er öppet köp och vad vil­lko­ren är för just den butiken och varan du är intresser­ad av.

60 dagar att fun­dera

Web­hallen dub­blar det nor­mala och erb­jud­er 60 dagars öppet köp* vilket gör att du har fram till slutet av Jan­u­ari på dig om du skulle ångra dig med något av dina Black Fri­day-köp. Det ger en för­längd och ökad tryg­ghet oavsett om det rör sig om bil­li­ga eller dyrare pry­lar.

*Läs på hur öppet köp funger­ar för oli­ka pro­duk­ter.

Det är mån­ga aspek­ter som räk­nas in för att ett köp ska kän­nas sådär rik­tigt bra och ovan­näm­n­da punk­ter är bara några av dem. Black Fri­day hand­lar om bra erb­ju­dan­den och chansen att kun­na göra bra klipp. Om de sedan ock­så kom­mer från en butik med schyssta vil­lkor så är blir upplevelsen som han­den i handsken.

Här är några speciellt utval­da erb­ju­dan­den från Web­hallen för Teknikveck­an läsare att kika när­mare på (Obs. Alla länkar går direkt till Web­hal­lens kam­pan­jsajt).

Shop­pa lugnt och ha en trevlig helg!