Nyheter

10 program till macOS som vi inte kan leva utan

Alla som kör macOS har säk­erli­gen ett gäng pro­gram som man inte kan leva utan och vi på Teknikveck­an tänk­te dela med oss av våra favorit­er så här kom­mer vår lista:

  1. Air­mail 3 — Under­bar mailk­lient.
  2. Pix­el­ma­tor — Bil­dredi­ger­ing likt Pho­to­shop.
  3. Final Cut Pro — Vide­o­redi­ger­ing med oändli­ga möj­ligheter.
  4. Tweet­bot 3 — Twit­terk­lient
  5. Spo­ti­fy
  6. Cheat­Sheet — Smart litet pro­gram som hjälper dig att kom­ma ihåg och lära dig snab­bkom­man­don i pro­gram och i macOS.
  7. Audac­i­ty — Ljud­hanter­ing och inspel­ning.
  8. Auphon­ic Lev­el­er — Ljud­hanter­ing där pro­gram­met fixar bal­anser­ing av ljudet och myck­et mer.
  9. Clean­My­Mac 3 — Hjäl­pred­skap för att avin­stallera pro­gram och ren­sa upp och radera onödi­ga fil­er och myck­er mer.
  10. Sonos — Sonos egna klient till desk­top för att styra musiken i hem­met.

Vil­ka är era favorit­pro­gram som ni inte kan leva utan? Läm­na gär­na en kom­men­tar nedan!

Kommentarer