Nyheter

101touch vill revolutionera tangentbordet

I ett försök att rev­o­lu­tion­era tan­gent­bor­det som det ser ut i dag har ett gäng som het­er 101touch sökt sig till Kick­starter för att göra verk­lighet av något som fak­tiskt ser väldigt läck­ert ut.

Kon­ceptet är ett tan­gent­bord med en stor dis­play som kan anpas­sas till oli­ka pro­gram. Sit­ter du och arbe­tar myck­et i Pho­to­shop finns det vis­sa funk­tion­er du gär­na har direkt på tan­gent­bor­det och sit­ter du myck­et fram­för World of War­craft ser tan­gent­bor­det helt annor­lun­da ut med tan­gen­ter dedicer­ade för att opti­mera ditt spelande till max­i­mum.

 

I tan­gent­bor­det går det även att kom­ma åt en affär för att köpa fler tan­gent­bord opti­mer­ade för andra pro­gram.

101touch photoshop

101touch ger sig även på att försö­ka få bort kortkom­man­don och istäl­let förän­dra det redan så invan­da tan­gent­bor­dets lay­out med speci­fi­ka knap­par för funk­tion­er som “Spara”, “Spara som”, “Kopiera” och “Skriv ut”. Kortkom­man­don som för vis­sa av oss sit­ter helt naturligt i ryg­gmär­gen men för andra är helt omöjli­ga att hit­ta när det behövs.

När Teknikpod­den Slashat frå­gade sina lyssnare hur mån­ga som använde kortkom­man­don fram­för mus sva­rade 31% av de teknikin­tresser­ade lyssnar­na att de använ­der musen före tan­gent­bor­dets kortkom­man­don. Så visst är 101touch på rätt håll när de vill lösa tan­gent­bor­dets framtid.

101touch gör även ett försök till att flör­ta med föräl­drar som tyck­er att deras barn sit­ter för myck­et vid datorn genom att byg­ga in ett tid­slås på tan­gent­bor­det vilket resul­ter­ar i att tan­gent­bor­det blir obruk­bart när tiden som är satt gått ut.

101touch timer

Tan­gent­bor­dets störs­ta fördel är de fysiska knap­par­nas feed­back till fin­grar­na. Infor­ma­tio­nen om att vi tryckt ner en knapp och att den sit­ter i det området den ska sit­ta i. Alla som har försökt skri­va på en iPad eller annan läs­plat­ta vet att det går men en av nack­de­lar­na är att det sak­nas feed­back på att en knapp­tryck­n­ing är reg­istr­erad.

Att ta sig an att göra om det sedan länge invan­da tan­gent­bor­dets lay­out sam­tidigt som man för­vand­lar det till en touch-dis­play kan dock vara just det som gör att det här inte är lös­nin­gen trots allt – för mån­ga förän­dringar på en gång blir allde­les för avskräckande. Å andra sidan finns det säk­erli­gen ett fler­tal niche-mark­nad­er för 101 Touch Key­board.

Tan­gent­bor­dets speci­fika­tion­er:

  • En dis­play på 18.3″
  • Proces­sor: ARM archi­tec­ture
  • OS: 101touch (with core android OS
  • Intern minne: 16GB
  • Anslut­ningar: Blue­tooth och USB
  • Inbyg­gt bat­teri

Tan­gent­bor­det kostar $150 och plan­eras bör­ja skep­pas fjärde kvar­talet 2015 och du hit­tar mer infor­ma­tion på deras Kick­starter-sida. Det är 24 dagar kvar innan tiden är ute för deras pro­jekt och de sak­nar en hel del pen­gar för att kun­na ro pro­jek­tet i hamn som det ser ut i skri­vande stund.

Kommentarer