A

49 tum ren lycka med Philips Brilliance 499P9H

När du väljer möbel efter skärm och inte tvärt om

När vi installer­ade Philips Bril­liance 499P9H i vårt nyinred­da hem­makon­tor fick vi bok­stavligt talat byta skrivbord. Skär­men mäter 1,2 meter på bräd­den och ger en bildy­ta motsvarande två sty­ck­en 27-tumsskär­mar. Men med det undan­taget att vi slip­per stir­ra rakt in i två svar­ta kan­ter som är bredare än Öre­sund.

Bril­liance 499P9H har två HDMI-ingån­gar, en Dis­play­port-ingång och en USB-C-kon­takt med 65w PD-funk­tion­alitet. Ihop med tre USB 3.1‑kontakterna, en USB 3.1‑uplink, Ether­link  KVM-funk­tion­alitet ska­par den flera möj­ligheter att anslu­ta till flera dator­er eller övri­ga HDMI-försed­da enheter sam­tidigt.

Det kanske van­li­gaste arbetssät­tet är att ha en sta­tionär dator inkop­plad som nyt­t­jar de i skär­men inkop­plade USB-till­be­hör men ock­så den inbyg­g­da Win­dows Hel­lo-kom­pat­i­bla Webb-kam­er­an. Sam­tidigt ansluter vi den bär­bara datorn via USB-C-kon­tak­ten som ock­så ger ström dit.

De inkop­plade till­be­hören och kam­er­an vet vilken dator de skall job­ba med baser­at på vilken skär­men vis­ar bild från. Upplös­nin­gen lan­dar då på 5 120 x 1 440 pixlar.

Multitaskin med Philips

Men önskar vi få upp båda dator­erna sam­tidigt så går även det bra och vi kan till och med fly­t­ta musen mel­lan de båda sys­te­men via tred­jepartsmjuk­vara. Upplös­nin­gen blir då 2 560 x 1 440. Det kan exem­pelvis vara om vi vill använ­da två oli­ka oper­a­tivsys­tem sam­tidigt, eller för den delen spela mul­ti­play­er-spel ihop med hjälp av två dator­er. Bril­liance 499P9H stöd­jer så kallad Adap­tive-Sync-tekniker för att min­s­ka svarsti­den och göra spelandet till en mjuk och härlig his­to­ria.

Philips USB-C

Även om du inte har en dator inkop­plad via USB-C-porten pas­sar den bra att lad­da mobil­tele­fo­nen bred­vid och om även den har stöd för Pow­er Deliv­ery går det myck­et snabbt att få upp den i 100%.

Vis­sa pro­gram, fram­förallt de för kreativt ska­pande använ­der vi mer än gär­na full­skärm och nyt­t­jar hela skär­mens bredd. Att redi­g­era film på en min­dre bred skärm kom­mer i fort­sät­tnin­gen bli en utman­ing. I andra fall sit­ter vi och job­bar med ett doku­ment i full­for­mat i mit­ten sam­tidigt som vi har våra samar­betsverk­tyg på ena sidan och en härlig pep­pande Spo­ti­fy-spel­lista på andra sidan. Eller var­för inte en web­bläsare med rel­e­vant innehåll?

https://youtu.be/9VArNhsUy8c

Ett tips på vägen

Genom Microsoft nya Pow­er Tools för Win­dows kan vi stäl­la in zoon­er på skär­men för att enklare dela upp fön­stren så som vi vill ha dem.

Philips Brilliance input

Specifikationer

  • Upplös­ning: 5120x1440 med 60hz.
  • Ingån­gar: 2xHDMI, Dis­play­Port, USB‑C (65w PD).
  • Dimen­sion­er med ställ: 119.4 cm x 30.3 cm x 56.8 cm.
  • Ljusstyr­ka: 450 cd/m².
  • Kon­trast­förhål­lande: 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk).
  • Gam­ing: Stöd för AMD FreeSync/VESA Adap­tive-Sync.
  • Övrigt: Mikro­fon, KVM-väx­el, USB 3.1‑hubb, 1080p web­bkam­era .
  • Garan­ti: 3 års garan­ti.
  • Pris: Just nu ca 10 000 kro­nor.

Kommentarer