Sponsrat inlägg

49 tum ren lycka med Philips Brilliance 499P9H

När du väljer möbel efter skärm och inte tvärt om
Hela detta inlägg är en annons för Philips MMD

När vi installer­ade Philips Bril­liance 499P9H i vårt nyinred­da hem­makon­tor fick vi bok­stavligt talat byta skrivbord. Skär­men mäter 1,2 meter på bräd­den och ger en bildy­ta motsvarande två sty­ck­en 27-tumsskär­mar. Men med det undan­taget att vi slip­per stir­ra rakt in i två svar­ta kan­ter som är bredare än Öre­sund.

Bril­liance 499P9H har två HDMI-ingån­gar, en Dis­play­port-ingång och en USB-C-kon­takt med 65w PD-funk­tion­alitet. Ihop med tre USB 3.1‑kontakterna, en USB 3.1‑uplink, Ether­link  KVM-funk­tion­alitet ska­par den flera möj­ligheter att anslu­ta till flera dator­er eller övri­ga HDMI-försed­da enheter sam­tidigt.

Det kanske van­li­gaste arbetssät­tet är att ha en sta­tionär dator inkop­plad som nyt­t­jar de i skär­men inkop­plade USB-till­be­hör men ock­så den inbyg­g­da Win­dows Hel­lo-kom­pat­i­bla Webb-kam­er­an. Sam­tidigt ansluter vi den bär­bara datorn via USB-C-kon­tak­ten som ock­så ger ström dit.

De inkop­plade till­be­hören och kam­er­an vet vilken dator de skall job­ba med baser­at på vilken skär­men vis­ar bild från. Upplös­nin­gen lan­dar då på 5 120 x 1 440 pixlar.

Multitaskin med Philips

Men önskar vi få upp båda dator­erna sam­tidigt så går även det bra och vi kan till och med fly­t­ta musen mel­lan de båda sys­te­men via tred­jepartsmjuk­vara. Upplös­nin­gen blir då 2 560 x 1 440. Det kan exem­pelvis vara om vi vill använ­da två oli­ka oper­a­tivsys­tem sam­tidigt, eller för den delen spela mul­ti­play­er-spel ihop med hjälp av två dator­er. Bril­liance 499P9H stöd­jer så kallad Adap­tive-Sync-tekniker för att min­s­ka svarsti­den och göra spelandet till en mjuk och härlig his­to­ria.

Philips USB-C

Även om du inte har en dator inkop­plad via USB-C-porten pas­sar den bra att lad­da mobil­tele­fo­nen bred­vid och om även den har stöd för Pow­er Deliv­ery går det myck­et snabbt att få upp den i 100%.

Vis­sa pro­gram, fram­förallt de för kreativt ska­pande använ­der vi mer än gär­na full­skärm och nyt­t­jar hela skär­mens bredd. Att redi­g­era film på en min­dre bred skärm kom­mer i fort­sät­tnin­gen bli en utman­ing. I andra fall sit­ter vi och job­bar med ett doku­ment i full­for­mat i mit­ten sam­tidigt som vi har våra samar­betsverk­tyg på ena sidan och en härlig pep­pande Spo­ti­fy-spel­lista på andra sidan. Eller var­för inte en web­bläsare med rel­e­vant innehåll?

https://youtu.be/9VArNhsUy8c

Ett tips på vägen

Genom Microsoft nya Pow­er Tools för Win­dows kan vi stäl­la in zoon­er på skär­men för att enklare dela upp fön­stren så som vi vill ha dem.

Philips Brilliance input

Specifikationer

  • Upplös­ning: 5120x1440 med 60hz.
  • Ingån­gar: 2xHDMI, Dis­play­Port, USB‑C (65w PD).
  • Dimen­sion­er med ställ: 119.4 cm x 30.3 cm x 56.8 cm.
  • Ljusstyr­ka: 450 cd/m².
  • Kon­trast­förhål­lande: 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk).
  • Gam­ing: Stöd för AMD FreeSync/VESA Adap­tive-Sync.
  • Övrigt: Mikro­fon, KVM-väx­el, USB 3.1‑hubb, 1080p web­bkam­era .
  • Garan­ti: 3 års garan­ti.
  • Pris: Just nu ca 10 000 kro­nor.