Spel

60 personer tvingas gå från det svenska spelundret

Starbreeze bantar

Det kris­drab­bade sven­s­ka spelföre­taget Star­breeze gör sig av med 60 medar­betare. På så sätt hop­pas man spara 3 miljon­er kro­nor i månaden.

Star­breeze är ett av de störs­ta sven­s­ka spelföre­ta­gen i Sverige, en bran­sch som ofta kallas det sven­s­ka spelun­dret. Men så som det bliv­it uppen­bart i Star­breezes fall så kan inget under i världen räd­da ett före­tag som haft lite prob­lem att pro­duc­era spel som inte sålt så bra. Inte heller har VR-sat­snin­gen tag­its emot särskilt bra på mark­naden.

Före­taget var bland annat delä­gare i Enter­space VR — en trevlig verk­samhet vi var och tes­tade men som vi ock­så kon­stat­er­ade kunde vara lite svårt att tjä­na pen­gar på.

 

https://youtu.be/cs3Cht48tbk

Kommentarer