Recensioner

Adata SE800 är den snabbaste SSDn vi testat och tåligaste

Praktiskt drulleskydd

En SSD som är näs­tan dubbelt så snabb och tåli­gare än de fles­ta, finns det någon anled­ning att inte köpa?

Svaret på frå­gan är bud­geten och behov. Ada­ta SE800 använ­dare sam­ma gränss­nitt som de fles­ta andra USB 3.2 Gen 2 (Går ock­så under nam­net USB 3.1 Gen 2 eller i säll­syn­ta fall USB Super­Speed+) men har en bety­dligt snab­bare dataöver­föring­shastighet.

USB 3.-vad?

Ja USB 3‑standarden har utveck­lats till en rik­tigt förvir­ring. Vi försök­er reda ut det genom den här videon.

Teori och praktik

I våra tes­tar lyck­ades vi kom­ma upp i en skrivhastighet på 833 MB/s och en läshastighet på 864 MB/s medans den lägre specade SSD-enheten från sam­ma tillverkare gjorde 289 MB/s respek­tive 431 MB/s.

Det skall säga att dessa hastigheter är under opti­mala förhål­lan­den med allt­ing annat urkop­plat och med en myck­et kort kabel. Lagen om alla över­föring­shastigheter stip­uler­ar trots allt att ju snab­bare någonting är teo­retiskt ju svårare är det att nå max­hastighet men sam­tidigt är det ändå snab­bare lägre speci­fi­cer­ade enheter. Den teo­retisk hastighet för Ada­ta SE800 på hela 1000 MB/s så blir det trots allt rätt nice i de fles­ta miljöer.

Prisskillnaden

Skill­naden i pris mel­lan diskar som tak­tar på runt 400 MB/s och den­na är under 500 kro­nor för stor­leken 512 GB och det känns vet­tigt. Det blir inte säm­re av att disken är sky­d­dad mot vät­s­ka om du ser till att ha det lil­la lock­et över USB-C-porten.

Sammanfattning

En liten, lätt USB-C-enhet som är snab­bare än de fles­ta i den här prisklassen. Vidare är den både sky­d­dad mot vät­s­ka, stö­tar och tapp så för när­varande är det­ta favoriten.

Plus

 • Snabb
 • Liten stor­lek
 • Tålig

Minus

 • Flera enheter går ej att sta­pla på varan­dra.

Sammanfattning och betyg

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5.
 • Funk­tion 5/5.
 • Design: 4/5.
 • Val­u­ta för pen­gar­na 5/5.
 • Instal­la­tion 5/5.
 • Generellt total­be­tyg 5/5

Teknikveckan rekommenderar

Detaljer

 • Anslut­ning: USB‑C,
 • Färg­er: Grå och svart
 • Övrigt: IP68-klas­sad och stöt­tålig via MIL-STD-810G 516.6
 • Pris vid pub­licer­ing: 1400 kr för 512 GB. Se senaste pris­er­na på 512 GB eller 1 TB via Pris­jakt.

Kommentarer