Recensioner

AirFly Pro — Anslut trådlösa-hörlurar till flygplanets film, din Nintendo Switch eller en äldre bil

Svår att dölja

Med Air­Fly Pro från Twelve South lös­er du det prob­lemet, men ser det inte lite kon­stigt ut?

Trots True Wire­less-tren­den finns det mån­ga ställen där det inte går att anslu­ta dina nya fina blue­tooth-hör­lu­rar. Det kan vara på fly­g­plan­et, i den gam­la bilen eller vad som män­sk­ligheten antagli­gen mest sör­jer att den sak­nar blue­tooth, Nin­ten­do Switchen.

AirFly Pro

Var­för Nin­ten­do inte inklud­er­ade den­na världs­stan­dard är en gåta av rang och gör det till den egentli­gen enda mod­er­na pro­duk­ten som behöver hjälp på i det trådlösa travet. Övri­ga enheter så som lite äldre bilar som fak­tiskt har en AUX-kon­takt till­gäng­lig, på inrikesflyg är musiken inte ens igång men på utriks­flyg kan det vara rätt rel­e­vant om vi vill lyssna på filmljudet med våra brusre­duc­erande trådlösa hör­lu­rar.

Vi kan växla mel­lan att Air­Fly Pro sän­der ljudet från enheten till våra hör­lu­rar eller om du vill skic­ka ljud till en ingång vilket mest är rel­e­vant i bilen. Upp till två par hör­lu­rar kan anslu­tas sam­tidigt.

För att star­ta den håller vi inne knap­pen fyra sekun­der, sam­ma sak för att stän­ga av den, det är en bra grej att göra innan du las­tar in den längst in i fly­g­plan­ets bagage­hyl­la inför land­ning, annars kom­mer den fort­satt kid­nap­pa dina hör­lu­rar även om du försök­er para om dem med din tele­fon. Det är jät­teir­riterande kan vi med erfaren­het säga.

Air­Fly Pro lik­som den lite enklare Air­Fly Duo som ock­så kan skic­ka ljud till två hör­lu­rar sam­tidigt men som inte har någon möj­lighet att anslu­ta till en AUX-ingång. Samt Air­Fly utan något epitet som endast skickar ljud till ett par hör­lu­rar.

SAMMANFATTNING OCH BETYG

Lös­er ett prob­lem, är lite för stor och dinglar generande från din Nin­ten­do när du spelar. Myck­et enkel att använ­da och funger­ar var­je gång. Men det finns något job­bigt att beta­la 650–700 kro­nor för något som bor­de vara inbyg­gt i alla mod­er­na appa­rater.

Pro­duk­tk­val­ité: 3/5.
Funk­tion 4/5.
Design: 3/5.
Val­u­ta för pen­gar­na 4/5.
Instal­la­tion 5/5.
Total­be­tyg 4/5.

PLUS

 • Lös­er prob­lemet.
 • Funger­ar både som mot­ta­gare och sän­dare.
 • Hur lätt som helst att kom­ma igång.

MINUS

 • Lite för stor.
 • Kanske skulle slad­den skip­pats.
 • Något dom­i­nant även när hör­lu­rar­na försök­er paras om. Stäng av den då!

Teknikveckan rekommenderar

DETALJER

 • Tillverkare: Twelve South
 • Anslut­ning: 3,5 mm
 • Lad­das: Via vilken USB-lad­dare eller datorn som helst.
 • Stor­lek: Klarar foton i måt­ten 12,7 x 17,78 cm.
 • Med­föl­jer i kar­ton­gen: Pro­duk­ten, USB-C-sladd, för­var­ingspåse
 • Färg­er: Vit.
 • Pris: 649 kr
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer