Skrivet den 26 April 2018 kl 12:23 av Nyheter2 kommentarer5291

AirPlay 2 — Vad är det och hur kommer det fungera?

Den 5 juni, 2017 klev Tim Cook upp på sce­nen i San Jose Con­ven­tion Cen­ter i Kali­fornien och pre­sen­ter­ade Air­Play 2.

Idag näs­tan ett år senare har Air­Play 2 fort­farande inte släppts och det har försvun­nit och lagts till på nytt i beta-ver­sion­er genom året. Nu i senaste betan av iOS 11.4 dök Air­play 2 äntli­gen upp igen och vi håller nu tum­mar­na att när iOS 11.4 offi­ciellt släpps så lanseras även Air­play 2.

Air­Play VS Air­Play 2

Air­Play 2 är ett nytt, eller snarare ett upp­dat­er­at pro­tokoll som möjlig­gör att du kan skic­ka ljud från alla dina Apple-enheter till andra hög­ta­lare bät­tre och mer funk­tionellt än tidi­gare.

Med Air­play 2 kom­mer du kun­na ström­ma musik till flera kom­pat­i­bla hög­ta­lare som är anslut­na till ditt hem­nätverk — tidi­gare funger­ade det generellt bara till en åt gån­gen. Det­ta kom­mer du kun­na skö­ta via kon­troll­cen­tralen i iOS eller direkt i appen i du spelar upp ljud i. Det bety­der att du kom­mer kun­na ska­pa en mul­ti-room-lös­ning där du kan spela upp din musik i flera oli­ka hög­ta­lare plac­er­ade i oli­ka rum.

Där­för behövs Air­Play 2

Den abso­lut störs­ta förde­len med Air­Play 2 är att du kom­mer kun­na blan­da hög­ta­lare från flera tillverkare (som stöder Air­Play 2). Så har du exem­pelvis ett Sonos-sys­tem men är sug­en på en Home­Pod så kom­mer du kun­na spela sam­ma musik på dina Sonos-hög­ta­lare och din Home­Pod.

Man kom­mer även kun­na skic­ka ljud från sin Apple TV till Air­Play 2‑kompatibla hög­ta­lare om du skulle vil­ja bät­tra på ditt TV-ljud en aning.

 

Något annat spän­nande är att Air­Play 2‑kompatibla till­be­hör dyk­er upp i Apples Hem-app. Även här vet vi inte hur det kom­mer fungera i prak­tiken, men det kan bety­da antagli­gen du kom­mer kun­na automa­tis­era dina Air­Play 2‑högtalare. Då skulle du kun­na byg­ga ett sce­nario att när du kom­mer tänds dina smar­ta lam­por och dina utval­da hög­ta­lare bör­jar automa­tiskt spela musik. Du skulle även kun­na ha ett sce­nario att när alarmet ringer på mor­gonen så tänds dina lam­por sak­ta och mor­gonens nyheter bör­jar spelas upp i hög­ta­lar­na.

 

Air­Play 2‑stöd

Nu när vi har gått igenom vad Air­Play 2 är för något, vil­ka tillverkare vet vi har hop­pat på tåget och kom­mer ge sup­port för Air­Play 2?

Vis­sa tillverkare pre­sen­ter­ades redan på WWDC 2017 och några av dom är:

 • Bang & Olufsen
 • Beats
 • Devialet
 • Marantz
 • Denon
 • Bow­ers & Wilkins
 • Blue­Sound
 • Sonos

 

 • Läs mer om Home­K­it.
 • Läs mer om de senaste Air­Play 2-nyheter­na.
 • Vi har även nu en tävling där man kan vin­na en Sonos One som kom­mer få Air­Play2-stöd.

2 kommmentarer på AirPlay 2 — Vad är det och hur kommer det fungera?

 1. Henrik Johansson says:

  Jag har försökt hit­ta lite om tekniken i sig, men det har var­it väldigt svårt. Är det någon som vet mer? Exem­pelvis vill jag min­nas mig höra att äldre pry­lar troli­gen inte kan upp­graderas (ex. Air­port Express) för att de inte har till­räck­ligt stor buffer. Jag antar det krävs en del buf­fringsmöj­ligheter när man gör one-to-many för att kun­na hål­la det i sync över tid. Iaf, någon som kan peka på någon dju­pare teknisk genomgång av Airplay2?

  Tack för den­na artikeln. Troli­gen den bäs­ta jag sett hit­ills tyck­er jag. :)

 2. Marcus Attefors says:

  Hej Hen­rik!

  Tack för dom var­ma orden! Tyvärr finns det löjligt lite om den tekniska biten men jag tror du är helt på helt rätt spår. Apple är tyvärr fort­farande väldigt tys­ta om hur det kom­mer fun­ka och även den tekniska aspek­ten, och alla andra bolag som imple­menter­ade har nog tun­ga NDA-kon­trakt påskriv­na.

  Förhopp­n­ingsvis vet vi mer gan­s­ka snart när iOS 11.4 går ut i sta­bil release (om nu inte Air­play plockas bort igen).