Recensioner

Airtime Pro — ett par hörlurar i mängden

Men plus i kanten för tekniken

IFROGZ har lanser­at ett par nya True Wire­less-hör­lu­rar som het­er Air­time Pro där de helt klip­per slad­den och ger oss fri­het till en rim­lig pris­lapp.

True Wireless och laddning

De bor­de gjort fästet som gum­mi­plop­pen fästs på lite län­gre

Air­time Pro är som sagt helt trådlösa och kom­mu­nicer­ar via Blue­tooth 5.0 och de lad­das i det med­föl­jande fodralet. Fodralet har en gedi­gen tyn­gd och hör­lu­rar­na är enkla att ta ur och plac­era i fodralet. På fram­si­dan ser vi fyra små LED-lam­por som vis­ar hur myck­et bat­teri fodralet har kvar och när det är slut så lad­das det upp via USB‑C. Hör­lu­rar­na påmin­ner om Apples Air­Pods fast med in-ear istäl­let för snäck­de­sig­nen som Apple har. Att få in dem i öro­nen är enkelt men under­teck­nad hade önskat att de gick lite län­gre in i örongån­gen då de har en ten­dens att bör­ja gli­da ut vid trän­ing. I kar­ton­gen får vi med tre oli­ka stor­lekar på gum­mi­plop­par och för att byta dessa krävs en hel del tålam­od. Det tog oss säk­ert fem minut­ers pill och kallsvett för att få på en annan stor­lek och här tyck­er vi att de bor­de ha tit­tat lite extra på kon­struk­tio­nen och gjort det lättare genom att för­längt delen som gum­mi­plop­pen ska fäs­tas på.

Hör­lu­rar­na är IPX4-klas­si­fi­cer­ade vilket bety­der att de är utmärk­ta att använ­da på det svet­ti­ga gym­pa­s­set. Bat­ter­i­ti­den lig­ger på ca fem tim­mar och sen kan du via fodralet få ut ytterli­gare 15 tim­mar då det klarar att lad­da upp hör­lu­rar­na totalt tre gånger.

Ljudbilden är rätt neutral

När vi väl har lad­dat upp hör­lu­rar­na, fått på gum­mi­plop­par­na och parat dem med vår tele­fon är det dags att lyssna lite. Air­time Pro gör oss inte impon­er­ade av ljudet då hela ljud­bilden känns platt och rätt tråkig. Vi sak­nar fyl­ligheten och basen när vi pumpar lite ZZ-Top i hör­lu­rar­na. Att lyssna på pod­casts är kristal­lk­lart och härligt men när det kom­mer till musik är vi inte lika impon­er­ade. Att pra­ta i hör­lu­rar­na funger­ar bra och vi hör mot­ta­garen tydligt men vi fick lite syn­punk­ter på att vi lät som att vi var en bit ifrån tele­fo­nen. Det­ta beror för­mod­li­gen på att mikro­fon­er­na inte plac­er­ades i själ­va pin­nen som på Air­Pods utan uppe på själ­va hör­luren.

Air­time Pro till vän­ster, Air­Pods till höger

Smarta touchfunktioner

Hör­lu­rar­na sak­nar helt fysiska knap­par och för­l­i­tar sig istäl­let helt på touch och den­na bit har de fak­tiskt lyck­ats med väldigt bra. Genom att hål­la fin­gret på högra hör­luren så höjs voly­men och genom att hål­la på den vän­stra så sänks det. Vi kan även tryc­ka en gång för att pausa musiken och två gånger får att hop­pa över eller gå till­ba­ka till en låt, tryck­er vi tre gånger så aktiveras rös­tas­sis­ten­ten. Hör­lu­rar­na har inga prob­lem alls med att reg­istr­era våra fin­grar och det känns genomtänkt och enkelt.

Är de värda sitt pris?

Så var det ju det här med priset och Air­time Pro kostar i skri­vande stund 699 kro­nor, och för det priset får man ett par smidi­ga hör­lu­rar som gör job­bet på gym­met eller påväg till eller från job­bet. De parar snabbt med tele­fo­nen när de tas ut ur fodralet och touchen är väl­gjord och enkel att använ­da. Tyvärr så fall­er Air­time Pro på ljudet och det anser ial­lafall vi är en av de vik­ti­gaste egen­skaper­na hos just ett par hör­lu­rar. Hade de lagt lite mer krut på ljudet och gett oss ett fyl­li­gare ljud som inte känns så platt så hade det här var­it en utmärkt pro­dukt.

Detal­jer:

  • Totalt 20 tim­mars bat­ter­i­tid, fem tim­mar innan laddning krävs
  • Automa­tisk parn­ing när hör­lu­rar­na tas upp ur fodralet
  • Blue­tooth® 5.0
  • Touchkon­troller på hör­lu­rar­na
  • IPX4-klas­si­fi­cer­ade, klarar svett och lättare regn
  • Fodralet lad­das via USB‑C
  • Rek­om­mender­at pris 699 kro­nor
  • Tillverkarens hem­si­da 

Kommentarer