Spel

Alienware Aurora: När du vill vara säker på att få med allt

Speldator kategori över 30 000 kr

Det är anin­gen tjockt på vägar­na när det kom­mer till mark­naden för spelda­tor­er, det finns hun­dratals oli­ka märken och tio­tusen­tals oli­ka kon­fig­u­ra­tioner — om det ens räck­er. För en annan är det då skönt att det finns tillverkare som lev­er­erar kom­plet­ta paket. Välj vilken pre­stan­da och beta­la för det. Inga krån­gel med dri­vru­ti­n­er och vil­ka kom­po­nen­ter som pas­sar ihop.

Är du den som vill väl­ja ett känt glob­alt märke och sam­tidigt häv­da dig över jul­gra­nen med alla RGB-dioder så ham­nar valet hyf­sat lätt på Dells Alien­ware. På webb­si­dan finns det 9 val att göra och vi fick valet top­pu­trustad dator utan att det blir löjligt vilket bety­der alter­na­tivet med det abso­lut snab­baste grafikko­rtet som finns på mark­naden, Nvidia GeForce RTX 2080 Ti OC men bara ett. Det dyraste alter­na­tivet har två. Snab­baste i9-proces­sorn från Intel och 16 GB DDr4-minne. OC står för Over­clocked Edi­tion för övrigt. Ti står för Tita­ni­um och bety­der att det är det kraft­ful­laste av den redan kraft­fullare mod­ellen.

Spelin­dus­trin definieras just nu av just vad grafikko­rtet kan pumpa ut i kom­bi­na­tion att vät­skyl­ning inte bara är ett krav för att kyla ner allt­ing utan att det låter som ett vin­d­kraftverk utan ock­så en image-frå­ga och slut­li­gen då det här med att allt­ing skall lysa.

Alien­ware Auro­ra är hyf­sat smak­full i det sam­man­hanget. Smala streck på sidor­na och strömk­nap­pen som består av en upplyst log­ga. Till det­ta kom­mer mjuk­vara som gör att du kan styra all belysning hur du vill ha det. I den mjuk­varan kan du ock­så stäl­la in om du vill överk­loc­ka proces­sor och grafikko­rt men även ström­styr­ka som skall leveras in till kom­po­nen­ter­na som hel­het samt hur myck­et kyl­ning den behöver gener­era.

Till det så har vi en enhet med alla möjli­ga och omöjli­ga anslut­ningar, Runt 15 USB-ingån­gar, det skall visst vara fler men jag hit­tade inte dem alla, fyra oli­ka typer av ljudin och utgån­gar. Flera HDMI och Dis­play-port-kon­tak­ter. De sist­näm­n­da redo att ta in ett avancer­at VR-head­set dessu­tom.

https://youtu.be/CSL2ffnYAAM

Det finns egentli­gen ingen kri­tik att ge till ett sådant här byg­ga. Den utlo­vas högs­ta pre­stan­da i alla spel och lev­er­era ock­så på det löftet — priset är unge­fär där du ham­nar om du byg­ger själv lite beroende på vad du fokuser­ar på.  Det enda vi önskar oss är något färre kon­tak­ter, det är en pjäs som inte tar några risker men visst hade det var­it trevligt med endast en sladd från skärm till dator och möss och tan­gent­bord som lyckas hål­la input-lagen låg som trådlösa. Genom att göra allt rätt står man inte rik­tigt ut från mäng­den som man kunde göra när man äger all hård­vara självt.

Specifikationer

  • Geek­bench Open­CL: 315298. Sin­gle-Core Score 5266 Mul­ti-Core Score 26521
  • Proces­sor: Intel Core i9 9900K
  • Ram: HyperX 16 GB DDR4-Minne på 2666 MHz
  • Grafikko­rt: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti OC med 11 GB GDDR6
  • Pris: Testda­torn kostar 32990 kro­nor — mod­ellen har ett från­pris på 9490 kro­nor.
  • Säljs via Dell.

https://youtu.be/iR0nNX1d4mg

Kommentarer