Bilar

Alkolås kan bli obligatoriskt när vi skall krocka mindre i Europa

Och en rad andra förslag

EU-par­la­mentet vill att vi krockar min­dre i Europa och kom­mer läg­ga fram ett gäng förslag på sak­er och ting som bör bli oblig­a­toriskt i framti­dens bilar.

En sådan sak kan vara inbyg­gt alkolås men ock­så sys­tem som kän­ner av om vi tap­par kon­cen­tra­tio­nen och andra lik­nande stödsys­tem.

Fredrik Fed­er­ley © säger till Ekot:

“Kraven vi vill stäl­la hand­lar till exem­pel om alkolås. Men ock­så om att det ska finnas varn­ings­funk­tion­er om du bör­jar bli okon­cen­tr­erad, att bilen kän­ner av om du inte har sam­ma fokus på körnin­gen som du haft tidi­gare. Myck­et hand­lar om att du ska hål­la din upp­märk­samhet på vägen och att du ska vara i ett bra och fungerande till­stånd när du kör, annars ska bilen säga till.”

Allt av vad som redan finns till­gäng­ligt i mån­ga mod­eller anti­n­gen som stan­dard eller till­val.

Om det­ta rap­porter­ar Sveriges Radio.

 

 

Kommentarer