Nyheter

Alla rykten om Apples event i september

Som­maren bör­jar lida mot sitt slut och vi går mot mörkare tider. Men en liten ljus­glimt går att hit­ta i sep­tem­ber, då är det dags för Apples årli­ga event där det kom­mer släp­pas nya pro­duk­ter. Nedan har vi lis­tat samtli­ga ryk­ten om vad världen tror att Apple kom­mer pre­sen­tera i höst:

iPhone:

Det ryk­tas att Apple kom­mer visa upp tre oli­ka iPhones i höst. Först ut är uppföl­jaren till iPhone X som kom­mer utrustas med en OLED-skärm på 6,5 tum, 4GB RAM, dub­bla kameror på bak­si­dan och Apples A12-chip. Vi kom­mer även att se en uppföl­jare på iPhone 8 som för förs­ta gån­gen får en OLED-skärm, den­na ska enligt ryk­te­na vara på 5,8 tum och även den ha 4GB RAM och Apples A12-chip samt dub­bla kameror på bak­si­dan.

Den tred­je mod­ellen kom­mer vara Apples bil­li­gare vari­ant som får en 6,1 tums LCD-skärm, 3GB RAM och enbart en kam­era på bak­si­dan.

iPad Pro:

När det kom­mer till iPad Pro så pekar myck­et på att surf­plat­tan kom­mer att för­lo­ra myck­et av sina sorgekan­ter genom att hemk­nap­pen plockas bort och den får istäl­let FaceID. iPad Pro kom­mer likt sina föregån­gare kom­ma i två stor­lekar 10,5 tum och 12,9 tum, men tack vare att myck­et av kan­ter­na försvin­ner så kom­mer båda mod­eller­na vara lite min­dre i stor­lek. iPad Pro ryk­tas även få run­dade hörn pre­cis som iPhone X och Apple ska även ha möbler­at om sin Smart Con­nec­tor och den kom­mer hit­tas nära light­ning­porten.

Det verkar inte bli några OLED-skär­mar på iPad Pro-mod­eller­na och flera ryk­ten pekar även på att Apple kom­mer ta bort hör­lur­sut­taget. iPad Pro ryk­tas kom­ma i tre oli­ka färg­er — guld, sil­ver och space grey.

Apple Watch:

Under­teck­nad får nog bli besviken även i år då inga ryk­ten pekar på en rund kloc­ka från Apple, men däre­mot ser Apple ut att trim­ma ned sorgekan­ter­na även på Apple Watch. Det kom­mer lanseras två mod­eller — en lite min­dre Apple Watch med en skärm på 39,9mm jäm­fört med 38mm som den nuvarande har. Den andra mod­ellen kom­mer få en skärm på 45,2mm jäm­fört med 42mm som den nuvarande har. Utöver det så ser det inte ut att bli några större design­förän­dringar men Apple Watch kom­mer kun­na mäta hjärt­frekvensen bety­dligt bät­tre än tidi­gare mod­eller. Den ska även utrustas med en ny sen­sor som kan upp­täc­ka all­varli­ga hjärt­prob­lem — så Apple verkar fort­sät­ta fokusera på sina kun­ders häl­sa.

Mac Mini:

2014 fick Mac Mini sin senaste upp­grader­ing och då gjordes inget med desig­nen utan man upp­grader­ade enbart kom­po­nen­ter­na i datorn. Det finns väldigt lite ryk­ten om en ny Mac Mini men dom få som finns pekar på en ny design, mod­ernare kom­po­nen­ter och den kan även bli större och kraft­fullare än tidi­gare mod­eller. Mån­ga har trott att Apple sak­ta men säk­ert fasar ut Mac Mini men både Tim Cook och Phil Schiller har utta­lat sig att så inte är fal­l­et:

Phil Schiller:

“On that I’ll say the Mac Mini is an impor­tant prod­uct in our line­up and we weren’t bring­ing it up because it’s more of a mix of con­sumer with some pro use. … The Mac Mini remains a prod­uct in our line­up, but noth­ing more to say about it today.”

Tim Cook sva­rade även på en kunds mail 2017 och skrev:

“I’m glad you love the Mac mini. We love it too. Our cus­tomers have found so many cre­ative and inter­est­ing uses for Mac mini. While it is not time to share any details, we do plan for Mac mini to be an impor­tant part of our prod­uct line going for­ward.”

Air­Pow­er och Air­Pods:

När Apple håller låda i höst kom­mer det ha var­it ett år sedan dom visade upp Air­Pow­er, en trådlös lad­dare som ska kun­na lad­da både iPhones, Air­Pods och Apple Watch — sam­tidigt, och över­allt på lad­darens yta. Under årets gång har det var­it väldigt tyst kring lad­daren men tydli­gen så ska det ha var­it svårt att hål­la ned tem­per­a­turen på lad­daren och jag tror Apple visade upp Air­Pow­er lite för tidigt. För att man ska kun­na lad­da sina enheter krävs en iPhone med stöd för Qi, Apple Watch Series 3 samt ett ännu inte släppt case till Air­Pods som även det vän­tas visas upp i höst. Utöver själ­va caset på Air­Pods förvän­tas desig­nen på Air­Pods för­bli den­sam­ma.

Däre­mot kom­mer dom utrustas med ett nytt chip så dom alltid lyssnar efter kom­man­dot “-Hej Siri”. Utöver det så finns det inte så myck­et mer ryk­ten om Air­Pods men ver­sio­nen som kom­mer kom­ma under 2019 ryk­tas bli vat­ten­tä­ta och få en län­gre räck­vidd samt någon form av noise can­cel­la­tion.

Home­Pod:

Home­Pod har ännu inte släppts i Sverige och det verkar som att det inte kom­mer att kom­ma en upp­dat­er­ad Home­Pod i höst om man får tro ryk­te­na. Däre­mot så ryk­tas det om att det Apple-ägda Beats kom­mer att släp­pa en Home­Pod-lik­nande hög­ta­lare som kom­mer att vara min­dre och bil­li­gare än Home­Pod, och priset på hög­ta­laren ryk­tas bli 199 dol­lar.

Mac­Book Air:

Mac­Book Air — om stu­den­ter­na själv får väl­ja. Ja det råder inga tviv­el om att Mac­Book Air blev omåt­tligt pop­ulär att ha som studiekam­rat världen över, men på senare tid har datorn inte fått speciellt myck­et kär­lek. Myck­et pekar på att Apple kom­mer slopa Mac­Book Air och släp­pa en ny, bil­li­gare dator som är inrik­tad till just stu­den­ter — den­na gång även med reti­naskärm. Datorn ska enligt ryk­ten kos­ta mel­lan 799–899 dol­lar och kom­mer använ­da sig av Intel’s Kaby Lake proces­sor­er.

Via Macru­mors

Kommentarer