Apple

Allt du behöver veta om iOS 13.1

Buggfixar och en hel del nyheter

Det var inte mån­ga dagar sedan iOS 13 intro­duc­er­ades men idag har Apple släppt iOS 13.1 samt iPa­dOS och för våra tele­fon­er innebär det en rad bug­gfixar och även lite nya funk­tion­er och för­bät­tringar.

För­fi­nade Home­K­it-ikon­er — I hem-appen har Apple job­bat en aning på ikon­er­na som vis­ar vilket typ av till­be­hör det är som är tillagt i Home­K­it. Det är en helt grafisk ändring och ger inga nya funk­tion­er.

Ny volymikon när Air­Pods är anslut­na — Nu när vi har Air­Pods, Home­Pod eller hör­lu­rar från det Apple-ägda Beats anslut­na till vår iPad eller iPhone så syns även en bild på till­be­höret i den upp­dat­er­ade voly­mindika­torn, en liten men trevligt tillägg.

Med­dela dina nära kära när du är framme — Låt oss säga att du ska åka till släk­ten som bor 30 mil bort, då kan du efter att du har knap­pat in din des­ti­na­tion i Kar­tor tryc­ka på “dela ankom­st­tid”. Då kan per­so­n­en eller per­son­er­na se exakt var du befinner och vilken tid du kom­mer anlän­da.

Dynamiska bak­grun­der — Det var länge sedan Apple gav dynamiska bak­grun­der kär­lek och nu har de gjort jus­teringar både i färg­er och utseen­det på dessa. De var tidi­gare bara till­gäng­li­ga till iPhone X och senare mod­eller men nu kom­mer även äldre enheter kun­na ha dynamiska bak­grun­der.

Short­cuts Automa­tis­eringar — Nu går det att ska­pa både per­son­li­ga och hem-automa­tis­eringar i Short­cuts-appen och du kan stäl­la in att en automa­tis­er­ing ska trig­gas automa­tiskt när vi är vid en speci­fik plats, en tid på dagen, när ett alarm går igång eller när vi läg­ger vår iPhone på en NFC-tagg.

Min­dre nyheter och för­bät­tringar:

  • För­bät­trat mus-stöd där ni nu kan map­pa högerk­lick på musen för att agera 3D Touch (långtryck)
  • Test­Flight-appar har en gul prick bred­vid nam­net på iko­nen för att indik­era att det är en betaver­sion av appen
  • HEVC-vide­o­for­matet får stöd för alpha-kanaler för bät­tre och lättare möj­ligheter att använ­da green screen.
  • En rad bug­gfixar som ska lösa mån­ga av prob­le­men med iOS 13.0
  • För­bät­trad Air­drop, nu använ­der iPhone 11 och iPhone 11 Pro U1 Ultra Wide­band loca­tion chip till att lokalis­era andra enheter med Air­drop. Med U1 är det möjligt att peka mot den enheten du önskar skic­ka till så dyk­er den upp överst i lis­tan över möjli­ga mot­ta­gare.

 

 

Kommentarer