Nyheter

Allt du behöver veta om macOS Mojave

Äntligen Dark Mode!

Mojaveök­nen är ett lan­dom­råde som innefat­tar en stor del av södra Kali­fornien men ock­så delar av Utah, Ari­zona och Neva­da (Las Vegas lig­ger där till exem­pel). Öknen sträck­er sig ca 35 000 kvadratk­ilo­me­ter och som dom fles­ta nog har noter­at så har macOS sedan ett par år till­ba­ka fått sina namn ifrån kän­da platser i Kali­fornien.

Nu när det är avk­larat är det dags för att gå igenom dom all­ra trevli­gaste nya funk­tion­er­na i Apples senaste upp­da­ter­ing av macOS som släpps 19:00 ikväll. Nedan har vi på Teknikveck­an sta­plat upp dom funk­tion­er­na vi tyck­er om all­ra mest:

Dark Mode:

En förän­dring i Mojave som defin­i­tivt syns mest är deras nya mör­ka läge även kallat Dark Mode. Det gör att hela datorn — på sys­tem­nivå får ett mörkt tema så sträck­er sig igenom pro­gram och meny­er. Funk­tio­nen slår man på under inställ­ningar — allmänt och Apples egna pro­gram är anpas­sade för Dark Mode men även tred­jepart­sutveck­lare har möj­lighet att anpas­sa sina pro­gram.

Dynamiska bakgrundsbilder:

Mojave bjud­er på två nya bak­grunds­bilder och nytt med dessa två är att dom är dynamiska och ändrar sig beroende på hur myck­et klock­an är där du befinner dig. Det låter lite tram­sigt men det är fak­tiskt väldigt trevligt att bak­grunds­bilder­na går från det ljusare hål­let på mor­gonen och slu­tar med en nat­tbild över Mojave-öknen.

Rensa upp på skrivbordet snabbt och enkelt:

Mån­ga kän­ner nog igen sig av ett skrivbord fullt av gen­vä­gar och fil­er och ibland är det inte helt lätt att hit­ta det man letar efter. Nytt i Mojave är att oper­a­tivsys­tem kan stä­da upp åt dig automa­tiskt. Det hela funger­ar så att dina fil­er ham­nar på hög med andra fil­er som hör ihop, så alla bilder du har på skrivbor­det grup­peras, likaså doku­ment, PDF-fil­er och myck­et annat. Klickar man på en av fil­er­na så visas dom andra och man kan även bläd­dra igenom fil­er­na med två fin­grar på styr­plat­tan.

Finder blir smartare:

Find­er blir enklare att hantera och speciellt för dig som job­bar med myck­et bilder. Nytt för i år är att du direkt kan se meta­da­ta om en fil och även utföra åtgärder utan att ens öpp­na filen i ett pro­gram. Du kom­mer i förhandsvis­nin­gen i Find­er kun­na använ­da något som Apple kallar Snab­båt­gärder och då kan göra sak­er som att rotera bilder, fixa till videos eller ska­pa en PDF-fil.

Ta bättre skärmdumpar:

Det finns idag en drös oli­ka kom­man­don för att ta skär­m­dumpar i macOS men nytt i Mojave är ett skär­dumpsverk­tyg som man får fram genom att tryc­ka på Skift+Kommando+5. Det nya verk­tyget bjud­er på en hel del nya funk­tion­er och man kan nu äntli­gen ange vart skär­m­dumpar ska sparas istäl­let för att dom automa­tisk lan­dar på skrivbor­det. Nytt är även att man kan stäl­la in en timer, visa markören och pre­cis som i iOS dyk­er en mini­atyr upp längst ned i högra hör­net när en skär­m­dump tas. Mini­atyren går sedan att öpp­na för att edit­era eller så kan man dra den direkt in i ett pro­gram för att läg­ga till bilden.

HomeKit hittar hem:

Har du mas­sa smar­ta Home­K­it-till­be­hör hem­ma så har du inte tidi­gare kun­nat styra sitt hem direkt i macOS men nu finns Hem-appen även i Mojave. Det är pre­cis sam­ma funk­tion­alitet som i iOS-appen och desig­nen är pre­cis den­sam­ma. Utöver Hem-appen har även Apples aktie-app och röst­mem­os hit­tat hem och finns i Mojave.

Ta en bild med din iPhone så dyker den direkt upp på din Mac:

Sam­spelet mel­lan iOS och macOS blir ännu bät­tre i Mojave och nu kan man använ­da sin iPhone för att snabbt ta en bild på ett doku­ment man har på bor­det eller vad det nu kan vara. När bilden är tagen dyk­er avbild­nin­gen automa­tiskt upp på din dator och enkelt sedan läg­ga in bilden i val­fritt pro­gram som har stöd. Under­teck­nad har använt det­ta för att ta bilder på kvit­ton som jag sedan arkiver­ar på min dator och det funger­ar väldigt bra. Hit­tills är det Find­er, Mail, iMes­sage, Anteck­ningar, Keynote, Num­bers och Pages som har stöd för det­ta.

Mac App Store blir mer modernt:

Mac App Store har fått sig ett ordentligt upplyft i Mojave och man föl­jer sam­ma grafiska tema som vi redan har på våra iOS-enheter. Man kan direkt i App Store nu tit­ta på videos på spel och pro­gram, läsa artik­lar, hit­ta Apples egna hand­plock­ade sam­lin­gar och det hela sorteras utifrån det som du gillar att göra på din dator.

Övrigt:

Utöver det­ta så har Apple fort­satt hårt med att hål­la integriteten hög genom att pro­gram som vill använ­da kam­era och mikro­fon nu måste god­kän­nas av använ­daren innan pro­gram­met går att star­ta. Även ett för­bät­trat sky­dd mot spårn­ing på oli­ka webb­platser är imple­menter­at, stöd för favikon­er finns nu i Safari, stöd för emo­jis i mail, Siri är för­bät­trad och kan utföra fler sak­er, och Face­Time med upp till 32 per­son­er kom­mer att kom­ma i en senare upp­da­ter­ing.

Vilka kan uppdatera till macOS Mojave?

MacOS Mojave går att installera på föl­jande dator­er:

  • Mac­Book från tidigt 2015 eller senare.
  • Mac­Book Air från mit­ten av 2012 eller senare.
  • Mac­Book Pro från mit­ten av 2012 eller senare.
  • Mac mini från sent 2012 eller senare.
  • iMac från sent 2012 eller senare.
  • Alla iMac Pro-mod­eller.
  • Mac Pro från sent 2013, plus mit­ten av 2010 eller mit­ten av 2012 med rek­om­mender­ade grafikproces­sor­er med Met­al-kapacitet, som MSI Gam­ing Radeon RX 560 och Sap­phire Radeon PULSE RX 580.

En liten varning:

Som alltid när en ny ver­sion av macOS lanseras så kan det finnas pro­gram som ännu inte är kom­pat­i­bla med den nya upp­da­terin­gen. Så säk­er­ställ innan upp­da­ter­ing att dom pro­gram­men du är beroende av i arbete och annat verk­li­gen har sup­port för Mojave.

Bilder och Video: Apple.se

Kommentarer