Apple

Allt du behöver veta om nya iPadOS

This changes everything

Apple gjorde en tydlig mark­er­ing på WWDC när de med­de­lade att iPad från och med idag kom­mer att köra ett oper­a­tivsys­tem som het­er iPa­dOS. Det är på mån­ga sätt upp­da­terin­gen vi så länge har vän­tat på och nedan lis­tar vi våra favorit­funk­tion­er.

En ny hemskärm

Hem­skär­men i iPa­dOS har fått sig ett lyft i form av att du nu kan fäs­ta dina mest använ­da wid­gets längst till vän­ster på skär­men så du snabbt kan kom­ma åt dem när du behöver. En sak som under­teck­nad och mån­ga andra har stört sig på är att det har tidi­gare var­it ett orim­ligt stort mel­lan­rum mel­lan ikon­er­na på hem­skär­men och det­ta är nu åtgär­dat och med wid­gets längst till vän­ster ser det rik­tigt bra ut.

USB-C-porten får nytt liv

Sedan iPad Pro lanser­ades med USB‑C har den inte gett oss så myck­et mervärde men det ändras i iPa­dOS. Vi kan nu kop­pla in exter­na hård­diskar, SD-kort och USB-min­nen till vår iPad. Det fina i kråk­sån­gen är att vi inte behöver att exportera över fil­er­na till vår iPad utan det går bra att redi­g­era bilder och videos direkt från den exter­na lagrin­gen.

Bli mer effektiv på din iPad

När det kom­mer till mul­ti­task­ing så har vi fått en rad upp­da­teringar i Slide Over, funk­tio­nen där vi får “svä­vande” appar på skär­men. Nytt är att vi nu har stöd för fler appar och de går numera enkelt att bläd­dra genom. Det går även att få en över­sikt över alla appar i Slide Over genom att svepa uppåt. Vi kan även ha flera fön­ster från sam­ma app öpp­na tack vare det­ta om vi skulle vil­ja använ­da två Pages-doku­ment sam­tidigt eller se över våra fil­er i Files. Även tex­tredi­gerin­gen har bliv­it bät­tre och nu kan vi ångra inmat­ningar genom att svepa med tre fin­grar åt vän­ster eller gör om genom att svepa med tre fin­grar åt höger. Det går numera även att klip­pa ut, kopiera och klis­tra in med gester och genom att nypa uppåt med tre fin­grar för att kopiera, gör vi sam­ma pro­ce­dur två gånger så klip­per vi ut och nyper vi nedåt så klis­trar vi in.

Är eran för fingeravtryck på iPad över?

Det är mån­ga som länge har önskat stöd för mus på iPad då det kan under­lät­ta mån­ga gånger om man sit­ter och redi­g­er­ar video eller bilder och behöver den där pre­ci­sio­nen som våra tjoc­ka fin­grar inte rik­tigt kan ge. Genom att anslu­ta en mus via USB eller Blue­tooth är det­ta nu möjligt. Men det är inte rik­tigt bara att kop­pla in musen och dra igång utan vi behöver bege oss till Inställ­ningar — Hjälpmedel — Tryck — Slå på Assis­tive­Touch — scrol­la ned till Enheter och anslut sedan musen. Ska ni kop­pla in musen med kabel är det en iPad Pro med USB‑C som gäller, det kan fungera med en light­ning-adapter men porten ger för de fles­ta möss för lite ström, så säkrast är att gå via Blue­tooth.

https://youtu.be/yqsBWL9-xIc

Ett måste för alla Apple Arcade-fantaster

Vi tror att Apple helt klart är något på spåren med Apple Arcade men i ärlighetens namn är vis­sa spel helt enkelt inte trevli­ga att spela på en touch-pan­el. Där­för låter Apple oss nu kop­pla in en Playsta­tion 4 eller Xbox One-kon­troll till vår iPad. Pro­ce­duren för att göra det­ta är lite oli­ka beroende på vilken kon­troll du har och nedan kan du se hur det går till:

PlaySta­tion 4:

För att kop­pla ihop din PlaySta­tion 4 kon­troll med din iPad tryck­er du på PlaySta­tion Home-knap­pen och Share-knap­pen sam­tidigt tills lam­pan längst fram på din kon­troll blinkar till. Bege dig sedan till inställ­ningar på din iPad, klic­ka på Blue­tooth och tryck på DUALSHOCK 4 Wire­less Con­troller för att para enheten, sen är det klart.

Xbox One:

För att kun­na kop­pla ihop din Xbox One kon­troll med iPad krävs det att du har en kon­troll med mod­ell­nam­net 1708. Det­ta går att kon­trollera genom att ta bort bat­ter­iluck­an på bak­si­dan. Det går även att kol­la om du har nya kon­trollen genom att tit­ta om du har ett hör­lur­sut­tag i bot­ten av kon­trollen, har du en äldre mod­ell så går det inte att kop­pla ihop kon­trollen till din iPad. För att anslu­ta star­tar du kon­trollen och tryck­er på anslut­ningsknap­pen i top­pen på din kon­troll. Gå sedan in i inställ­ningar, Blue­tooth och klic­ka på Xbox Wire­less Con­troller.

https://www.youtube.com/watch?v=6xQtMQ69J2g

Några mindre men ack så viktiga saker att nämna

  • Apple Pen­cil har tack vare för­bät­trade algo­rit­mer nu en för­dröjn­ing på nio mil­lisekun­der
  • Omgjord verk­tygspalett till Apple Pen­cil med nytt utseende och funk­tion­er
  • Ta en skär­m­dump av en webb­si­da, ett helt mail eller ett doku­ment oavsett om hela syns på skär­men
  • Det dig­i­ta­la tan­gent­bor­det går nu att nypa ihop för att göra min­dre eller fly­t­ta runt på skär­men
  • Lad­da ned typ­snitt från App Store som sedan går att använ­da i dina appar
  • Appen Fil­er har nu en dedik­er­ad app för ned­lad­dade fil­er, vi kan se mer meta­da­ta och ska­pa lokala map­par på din iPad, anslut till en filserv­er och kom­primera och extra­hera fil­er.
  • Safari vis­ar automa­tiskt webb­si­dor som de ser ut på en dator, de är inte län­gre mobi­lan­pas­sade
  • All his­torik i Safari samt öpp­nade flikar som synkas med iCloud är sky­d­dade av punkt-till-punkt-krypter­ing

Utöver det­ta kom en hel del god­bitar i och med lanserin­gen av till iOS 13 och har ni mis­sat alla funk­tion­er som det bjuds på kan ni läsa det i våra sto­ra sam­manställ­ning.

Kommentarer