Android

Android Auto fram tills nu — versionen som aldrig kom till Sverige

Faktiskt inte helt självklart att lägga tid på

Efter att Sverige dök upp som land på webb­si­dan för Android Auto men lika snabbt försvann trodde vi att det bara var en tids­frå­ga innan vi fick Appen i Google Play Store.

Men i stäl­let så har den nya ver­sio­nen av Android Auto som Google pre­sen­ter­ade för några månad­er sedan bör­jat rul­las ut och då kände vi att vi inte kunde vän­ta län­gre.

Så här kom­mer en video på hur Android Auto funger­at i Sverige fram tills nu, ner­lad­dat som APK i stäl­let för Google Play Store. Då Google är i full färd att upp­gradera allas app så kan det vara så att du anti­n­gen får den­na ver­sio­nen eller den nya om du själv provar att lad­da hem.

Tids nog kom­mer alla använ­da den nya ver­sio­nen och antagli­gen släpps det i Sverige offi­ciellt då. Då blir det en ny video.

Tveksamt installationsvärde

Android Auto lik­som Apples Car Play läg­ger sig som ett lager ovan­för bilens van­li­ga sys­tem. Det bety­der att vi ibland får gå i mel­lan sys­temet för att hantera oli­ka sak­er sam­tidigt som sys­te­men ibland krockar, främst om både bilens och Googles nav­i­ga­tion är igång.

Får bedömn­ing efter att ha följt både Car Play och Android Auto från bör­jan är att det här nog aldrig kom­mer bli sys­te­men att före­dra utan det är först när det bli en inte­gr­erad del av bilens sys­tem som det kom­mer fungera på rik­tigt.

Där lig­ger Sven­s­ka Vol­vo i framkant och när deras förs­ta rena elbil via varumär­ket Polestar släpps om något år så kom­mer bilens hela sys­tem vara baser­ad på Android. Dock inte Android Auto utan det de kallar Android Auto­mo­tive som allt­så blir en del av hela sys­temet.

Kommentarer