Android

Android Auto görs om från grunden

Mer likt CarPlay

Android Auto görs om och gör det nu mer logiskt och enklare att hit­ta rätt appar sam­tidigt kom­mer ett mörkare gränss­nitt för de där sena kväl­lar­na.

För när­varande funger­ar Android Auto genom att vi väl­jer funk­tion längst ner i bot­ten och därefter väl­jer vi vilken app vi vill använ­da för just det. Exem­pelvis så väl­jer vi först navika­tion och sedan Waze eller Google Maps. Sam­ma sak med exem­pelvis musik där vi först får väl­ja längst ner och sedan exem­pelvis Spo­ti­fy eller Google Music.

Det vi i stäl­let kom­mer att få se är en tra­di­tionell hemk­napp och sedan en hem­skärm med alla appar­na, väldigt likt hur Apples CarPlay funger­ar.

Vi lär få se mer ikväll på Google I/O.

Via Google.

Kommentarer