Spel

Animal Crossing på väg att bli Japans mest sålda spel

Animal crushing

Ani­mal Cross­ing både slår reko­rd och hjälper Nin­ten­do Switch till högre försäljn­ing.

Enligt försäljn­ingssiffror från Famit­su så håller just Ani­mal Cros­se­ing på att att slå All Time High i Japan. Spelet har sålt 1.88 miljon­er fysiska kopi­or av spelet till kon­solen Nin­ten­do Switch. Hur det ser om de dig­i­ta­la kopi­or­na läg­gs till vet ingen då Famit­su inte räk­nar dem utan enbart håller sig till fysiska kopi­or.

Spelet har utöver att bliv­it en framgångssaga sett till så att försäljnin­gen av Nin­ten­do Switch ökat. Det­ta trots att Nin­ten­do själ­va gått ut och med­de­lat att försäljnin­gen skulle kom­ma att påverkas av coro­n­aviruset.

Via: The Verge
Köp spelet via Web­hallen

Ani­mal Cross­ing (i Japan: どうぶつの森 Dōbut­su no Mori) är en TV-spelsserie ska­pad av Nin­ten­do. Spelse­rien kan ses som en livs­sim­u­la­tor och har flera likheter med The Sims, men utspelar sig i en by befolkad av djur. Serien har inga tydli­ga mål, utan byg­ger istäl­let på spelarens fri­het att själv väl­ja. Att fiska, sam­la frukt, hand­la, inre­da sitt hus och pra­ta med invå­nar­na är några exem­pel på återkom­mande aktiviteter i spe­len.

Kommentarer