Android

Anonym surfning är lite mindre anonymt i Xiaomis värld

Använd inte Mint Browser

Xiaomis egna web­bläsare Mint Brows­er skickar använ­dar­nas sur­f­vanor till bolaget — även i inkoni­toläge.

Säk­er­het­skon­sul­ten Andrew Tier­ney har upp­täckt att Xiao­mi sam­lar in infor­ma­tion om vad använ­dar­na sur­far till samt sök­er på via den egna web­bläsaren.

Enligt Xiao­mi själ­va är det infor­ma­tion som inte går att leda till någon använ­dare men enligt Tier­ney är det tyvärr inte så enkelt. Vidare sam­lar den infor­ma­tion även i pri­vat läge — så kallat inkog­ni­to.

Vis­serli­gen skickas inte för- och efter­namn eller lik­nande men väl ett unikt ID som till­sam­mans med surfhis­toriken rätt lätt kan iden­ti­fiera en per­son. Hela tre månaders his­torik sparas.

I går söndag släppte Xiao­mi en upp­da­ter­ing till web­bläsaren där det nu går att stän­ga av den­na insam­ling. Xiao­mi menar att den endast används till analys för att göra pro­duk­ten bät­tre.

Använ­der du Google Chrome i stäl­let så skickas ingen infor­ma­tion till Xiao­mi.

Via Nikkaysstems.com.

Kommentarer