Apple

Apple anordnar virtuell WWDC

Worldwide Developers Conference med start 22 juni

Att Apples årli­ga utveck­larkon­fer­ens, WWDC, skulle kom­ma att bli online har var­it känt sedan tidi­gare

Men nu har Apple skick­at ut ett pressmed­de­lande om mer detal­jer gäl­lande WWDC20 den 31:a uppla­gan av kon­fer­ensen.

WWDC kom­mer vara virtuell och star­tar 22 juni. Åtkomst till den får man genom Apple Devel­op­er-appen och på Apple Devel­op­er-sajten. Kon­fer­ensen är kost­nads­fri för alla utveck­lare.

Utveck­lar­na kom­mer att få en förhand­stitt på senare nytt inom apples alla oper­a­tivsys­tem så som iOS, iPa­dOS, macOS, tvOS och watchOS.

’Vi ser verk­li­gen fram emot att få sam­la den glob­ala utveck­larkåren online i juni och berät­ta om alla nya verk­tyg som vi har på gång och som kom­mer att hjäl­pa dem att ska­pa än mer fan­tastiska appar och tjän­ster. Vi kom­mer att delge alla mer infor­ma­tion om WWDC20 all­tefter­som vi när­mar oss det­ta spän­nande even­e­mang.’’

Apple sat­sar även i år på unga utveck­lare och 18 maj 08:59 kan unga utveck­lare över hela världen anmäla sig till Swift Stu­dent Chal­lenge genom att ska­pa en inter­ak­tiv scen i en Swift Play­ground, som tar högst tre minut­er att spela. Vin­nar­na får ett exk­lu­sivt WWD­C20-set med jac­ka och pins. Det går att läsa mer på developer.apple.com/wwdc20/swift-student-challenge för alla de som är intresser­ade av det­ta.

Om vi kom­mer att få se ett Keynote på hem­si­dan som tidi­gare år åter­står att se men än är det inget vi fått någon infor­ma­tion kring.

Via:

Kommentarer