Skrivet den 31 December 2008 kl 00:00 av NyheterComments Off on Apple-året 2008699

Apple-året 2008

Apple 2008 MacBook Air

Text: Peter Esse Foto: Randy Stew­art / Stew­topia (Cre­ative Com­mons)

Från oss Apple-fans syn­vinkel bör­jade 2008 rik­tigt bra för att slu­ta något säm­re. Lite som övri­ga världen helt enkelt.

Januari

Året bör­jar lite senare än det gör 2009 med att en ny Mac Pro släpps den 8 jan­u­ari, givetvis det snab­baste före­taget någon­sin gjort, i alla fall enligt mark­nad­schef Phil Schiller. Före­taget släp­per ock­så en ny Xserve som inte helt ovän­tat är före­tagets mest kraft­ful­la serv­er någon­sin, allt enligt sam­ma käl­la.

Efter hård kri­tik om pris­sät­tnin­gen på iTunes Store går Apple med på att stan­dard­is­era pris­er­na i Europa och går ut med det­ta den 9 jan­u­ari. Egentli­gen är pris­er­na redan det bort­sätt från Storbri­tan­nien men inom sex månad­er skall allt­så även de få beta­la bety­dligt färre av drot­tnin­gens pund för en låt. Apple pas­sar sam­tidigt på att med­dela att man kom­mer se över sitt samar­bete med de skivbo­lag som inte går med på lägre pris­er från sitt håll. (Det var allt­så dyrare för Apple att dis­tribuera musiken där än i resten av Europa)

Den 15 jan­u­ari är det dags för den sto­ra Mac­world-mäs­san och alla, abso­lut alla, vän­tar spänt på vad som kom­ma skall. Någon dag innan har något som kallas Mac­Book Air läm­nat ett avtryck på i en server­logg, något som sprid­it sig som en löpeld på ryk­tes­si­dor­na.

Myck­et rik­tigt intro­duc­eras datorn Mac­Book Air, “The World’s Thinnest Note­book”. En hel PC-värld rasar i en kom­bi­na­tion om att Apple inte var först och att nu får man beta­la ännu mer för min­dre. Själ­va håller vi en bety­dligt högre nivå på diskus­sio­nen: huru­vi­da det var rätt eller fel att ha svart tan­gent­bord.

Mäs­sans slo­gan “There is Some­thing in the Air” slu­tar emeller­tid inte där, Time Cap­sule intro­duc­eras, en Air­Port Extreme med hård­disk i för trådlös back­up med hjälp av Time Machine.

iPhone OS-upp­da­ter­ing 1.1.3 kom­mer och möjlig­gör för alla oss som importer­at en iPhone eller köpt en iPod touch att hit­ta vår plac­er­ing i Google Maps, skic­ka SMS-till flera mot­ta­gare sam­tidigt samt ska­pa ikon­er till fram­si­dan av webb­si­dor med mera.

Apple TV går från att vara en för­längn­ing av iTunes till att bli egen medi­aen­het i och med möj­ligheten att köpa och hyra film och tv-serier direkt i från iTunes Store, men fort­farande bara för amerikanare och ett litet antal andra län­der. I Sverige får vi nöja oss med ett nytt gränss­nitt.

Mac­Book Air skep­pas ut till kun­der den 30 jan­u­ari och en orgie i uppack­n­ings­bilder släpps lös på Inter­net.

Februari

Under feb­ru­ari är det sprid­da sku­rar av nya stor­lekar på iPhone och iPod touch, ny mjuk­vara i form av Aper­ture 2, Xsan 2, lägre pris på iPod shuf­fle samt att Mac­Book och Mac­Book Pro upp­dat­eras.

Den 26 feb­ru­ari seglar iTunes Store upp som näst störs­ta musikaf­fären i USA, inräk­nat både dig­i­ta­la låtar och fysiska dvd-skivor.

Mars

Den 6 mars är då allt förän­dras för iPhone, i alla fall offentligt. Beta 2.0 av iPhone OS-visas upp och med det App­Store. Ett invest­ment­bo­lag star­tar en fond med 100 miljon­er dol­lar för att främ­ja utveck­ling av iPhone-pro­gram, fonden får givetvis nam­net iFund.

Sex dagar senare, den 12 mars med­de­las det att utveck­ling­spro­gram­men för att göra App­Store-pro­gram har lad­dats hem över 100 000 gånger.

Den 17 mars intro­duc­er­ar Apple Air­Port Express med 802.11n, det vill säga nya snab­ba trådlösa nätverks­stan­dar­d­en.

Älskare av trådlös musik världen över hur­rar och kan nu byta ut sina gam­la tråki­ga och allde­les allde­les under­bara Air­Port Express-bassta­tion­er mot näs­tan exakt likadana. Bara för att lära sig att iPhone inte har något N‑nätverk och där­för går det lika långsamt ändå.

Den 18 mars upp­dat­eras Safari till 3.1 vilket bety­der snab­bare fram­laddning av sidor och en mas­sa HTML 5‑grejer som vi inte lär höras talas om på flera år. Även CSS Web Fonts och CSS Ani­ma­tions stöds numera och kon­tentan av det­ta är att om alla körde Mac så hade det inte räckt med att avin­stallera Flash för att slip­pa röda blinkande skyl­tar. 10 dagar senare släpps Aper­ture 2.1 med stöd för Plug-ins.

April

April bör­jar med att grun­dar­na av Stock­holm (Tysk­land allt­så) får till­gång till TV-serier “Cap­tain, ich bin ihm alle sie hat!”. Dagen efter, den 3 april, blir det offi­ciellt att iTunes Store är störst på musik i USA. Den 8 april bör­jar Final Cut Serv­er skep­pas. April slu­tar med att iMac upp­dat­eras och får bät­tre hård­vara för bil­li­gare pris­er.

Maj

Förs­ta maj stolt­ser­ar Apple med att det nu går att köpa filmer sam­ma dag på iTunes Store som de släpps på DVD i butik, i USA allt­så.

Den 5 maj skickar Telia ut värld­shis­to­riens kor­taste pressmed­de­lande om att de är bolaget som kom­mer att säl­ja iPhone i Sverige men ingen info om när. Sura min­er och kom­mentar­er var­var varan­dra här på Macfeber och andra Mac-sajter.

Den 13 maj berät­tar Apple lite mer om vad man kom­mer att syssla med på WWDC 2008. Det vill säga utveckl­ngsplat­tfor­mar till Mac OS X och OS X för iPhone.

Den 29 maj avs­lu­tar Apple-månaden genom att även frans­män­nen får till­gång till TV-serier på iTunes Store. “Je suis de lui don­ner tout ce qu’elle pos­sède, cap­i­taine!”

Juni

Filmer kom­mer till iTunes Store i Storbri­tan­nien och Kana­da den 4 juni men det är givetvis 9 juni som vi alla vän­tat på. På WWDC 2008 vis­ar Apple upp den enda mobil­tele­fon som har möj­lighet att slå iPhone, nam­net är, inte helt ovän­tat, iPhone. Men nu är suf­fix­et 3G med ock­så. Lanser­ing till som­maren. Apples vis­ar ock­så upp MobileMe som ersät­ter .Mac.

Nya Mac OS X, ver­sion 10.6, offentlig­görs och nam­net blir Snow Leop­ard, fokus på opti­mer­ing och sak­er under huven fram­för nya funk­tion­er.

Men en hel Apple-värld häp­nar över hur Steve Jobs ser ut. Han har uppen­barli­gen gått ner myck­et i vikt och ana­lytik­er och fans tävlar om att spekulera huru­vi­da can­cern har återkom­mit. Apple med­de­lar att det rör sig om en “com­mon bug” och aktier­mark­naden lug­nar sig en aning. Men diskus­sio­nen om Jobs häl­sa lever kvar i mån­ga månad­er och tar väl aldrig rik­tigt slut. Kan före­taget klara sig utan Steve Jobs?

Den 18 juni öpp­nar den förs­ta Apple Store-butiken i Aus­tralien och 25 juni får sam­ma land TV-serier till iTunes Store “Cap’n, I’m givin’ ‘er all she’s got!”.

19 juni med­de­lar Apple stolt att man sålt fem mil­jarder låtar sedan butikens öpp­nande.

Juli

11 juli infall­er den sto­ra dagen och tusen­tals män­niskor ställer sig utan­för Telia-butik­er­na var­av det är nat­töp­pet i Malmö, Göte­borg och Stock­holm. Jag rap­porter­ar live för Macfeber.se från ett reg­nigt Malmö och blir värs­ta tje­nis med både Telia-chefer och PR-kil­lar (och en tjej). Telia får skit för att deras event­bo­lag rengjort Syd­ven­skans trap­pa med siffror­na 08.07.11 00:00:01 men utöver det har före­taget knap­past behövt läg­ga ner myck­et pen­gar på mark­nads­föring. Mac­World avs­lö­jar att man ock­så var­it bered­da att hyra in pro­fes­sionel­la köare om någon sådan inte själv­mant skulle upp­stå. Knap­past en tröst till alla de som gick hem framåt fem på mor­gonen utan tele­fon då de långt i från räck­te till alla.

10 miljon­er pro­gram från App­Store lad­das hem förs­ta veck­an och Apple stolt­ser­ar med att man sålt en miljon iPhone 3Gs bara den förs­ta hel­gen.

MobileMe är emeller­tid inte rik­tigt lika stor suc­cé då bland annat vis­sa (väldigt få) använ­dare får sin epost rader­ad i övergån­gen och det är allmänt osta­bilt. Man tar bort Push och ersät­ter det med synkro­nis­er­ing var 15 min­ut (numera näs­tan direkt) och dessu­tom star­tar Apple före­tagets förs­ta blog. Den­na upp­dat­eras dock högst spo­radiskt två eller tre gånger. Numera funger­ar den lite bät­tre dock.

Augusti

Filmer kom­mer till iTunes Store i Aus­tralien och Nya Zee­land den 14 augusti.

Bloomberg råkar av mis­stag döds­förk­lara Steve Jobs den 27 augusti. I sam­band med att man skulle upp­dat­era en redan färdigskriv­en artikel om Jobs från­fälle råkade den pub­liceras och under en kort tid kunde folk läsa om hur det skulle sett ut om något fak­tiskt hände och vil­ka per­son­er som skulle inter­vjuas.

September

Apple använ­der 9 sep­tem­ber till att intro­duc­era nya smala och fina iPod nano, ny smal och fin iPod touch samt iTunes 8 med Genius-funk­tio­nen. I USA gläds alla (?) åt att NBC Uni­ver­sal kom­mer till­ba­ka till iTunes Store. Dessu­tom har vi iPhone och iPod touch-använ­dare nu lad­dat hem 100 miljon­er pro­gram via App­Store. Under­teck­nad kallar nya iPod nano den bäs­ta iPo­den någon­sin vilket aldrig har hänt tidi­gare.

Steve Jobs kom­menter­ar skämt­samt på sam­ma event att hans död är extremt över­driv­en.

Oktober

Den 3 oktober pub­liceras dock ännu en artikel om att Steve Jobs råkat illa ut men även den här gån­gen är det fal­skt. Hans hjär­tat­tack är helt enkelt påhit­tad och det­ta led­er i sin tur att USAs finans­de­parte­ment inled­er en under­sökn­ing om med­veten börs­ma­n­ip­u­la­tion.

Höstens pro­duk­t­ny­heter är emeller­tid inte slut och 14 okto­ber intro­duc­er­ar Apple nya bär­bara dator­er. Mac­Book och Mac­Book Pro får helt nya design­er och för båda gäller alu­mini­um. Fan­tastiskt vack­ra dator­er och Apple hård­sat­sar på att kom­mu­nicera att det här är ena rik­ti­ga miljövän­li­ga rackare.

November

IBM-vet­er­a­nen Mark Paper­mas­ter går till Apple och det offentlig­görs 4 novem­ber sam­tidigt blir det känt att Tony Fadell, som ses som iPo­dens fad­er, läm­nar före­taget. Teori­er­na om var­för blos­sar givetvis upp över hal­va Inter­net och det läg­gs upp YouTube-filmer som vis­ar hur Steve Jobs rader­ade Fadell ur sin iPhone-adress­bok på WWDC 2008 för att demon­str­era den funk­tio­nen.

IBM stäm­mer Paper­mas­ter i två stater och hin­drar hon­om tem­porärt från att job­ba på Apple.

December

Decem­ber 16 med­de­lar Apple att Mac­World i jan­u­ari bli den sista mäs­san som Apple är med på. Man med­de­lar ock­så att Phil Schiller skall hål­la den tra­dionel­la Keynoten i stäl­let för Steve Jobs.

En hel värld sör­jer att en epok nu är till ända. (Och här i Sverige undrar vi fort­farande när vi i hela friden skall få spendera våra pen­gar på att köpa filmer och TV-serier på iTunes Store?)

Vi på iLove önskar ett rik­tigt gott nytt år till er alla!

Comments are closed.