Nyheter

Apple får kritik för “rasistiska” Emoji-symboler

I de kom­mande ver­sion­er­na av iOS och OS X har Apple lagt till nya Emo­ji-sym­bol­er som bät­tre ska överensstäm­ma med mång­falden bland oss män­niskor. Dock har den Lego-gula som tidi­gare var­it ras­neu­tral stan­dard fått kri­tik från Asien då per­son­er där helt enkelt tyck­er att den är allde­les för gul och inte rep­re­sen­ter­ar dem på rätt sätt.

Kanske tar Apple åt sig av kri­tiken då exem­pelvis Kina är en väldigt stor och vik­tig mark­nad för före­taget eller så är det helt enkelt en storm i ett vat­ten­glas. Det är kanske inte alls tänkt att den gula var menat att rep­re­sen­tera en folk­grupp utan helt enkelt är dagens neu­trala som helt enkelt även får vara kvar i framti­den.

[via: http://www.cultofmac.com/313375/apples-new-emojis-arent-racist/ “Cult of Mac”]
[source: http://www.japantimes.co.jp/news/2015/02/25/business/tech/apple-emoji-go-racially-diverse-yellow-tone-draws-flak/#.VO29TkLpjiF “The Japan Times”]

Kommentarer