Apple

Apple förbannade på Stockholm stad — vill ha rejält med betalt

50 miljoner kronor ränta kompis

Apple kan tän­ka sig att säl­ja tomträt­ten de äger i Kungsträdgår­den. De vill dock ha rejält betalt — 50 miljon­er mer än vad de köpte den för. Dessu­tom vill de inte ha någonting med staden att göra enligt Fastighetsvärlden.

Lib­er­ala stads­byg­gnad­spoli­tiken Björn Ljung säger till tid­nin­gen “Ja, det stäm­mer. Det var abso­lut inga snäl­la ord, det var ela­ka sådana som jag inte vill återge

Sum­man det skulle kos­ta skat­te­be­ta­lar­na blir därmed 179 miljon­er kro­nor. För en tomträtt som staden en gång skänk­te bort gratis till Stock­holms Han­del­skam­mare.

Vidare rap­porter­ar tid­nin­gen att fastighets­bo­laget Vasakro­nan har upp­vak­tat Apple med lokaler i nya Sergelshuset vid Sergels torg men där har man fått nej. Apple har ock­så tack­at nej till nybyg­gnaden av Gal­ler­ian på grund av att det bygget gått för långt för att kun­na anpas­sas till en Apple Store.

Läs alla våra artik­lar om Apple Store Kungsträdgår­dens uppgång och fall.

 

Kommentarer