Nyheter

Apple kan släppa ett tangentbords-cover för iPad 5 i kväll

Även om Apple genom paten­tan­sökningar bevis­li­gen tänkt på ett skal med inbyg­gd tan­gent­bord har de ännu inte lanser­at något sådant. Vis­serli­gen kom den förs­ta mod­ellen av iPad med ett ställ med inbyg­gt tan­gent­bord, vilket dock inte blev någon suc­cé och någon mod­ell för iPad 2 kom aldrig.

ipad_tangentbord

För de senare gen­er­a­tioner­na av iPad har Apple för­l­i­tat sig på tred­jepart­stil­lverkare som Log­itech för att ta fram tan­gent­bor­dsskal och själ­va endast erb­ju­dit sitt van­li­ga trådlösa tan­gent­bord des­ig­nat för Mac som alter­na­tiv.

Men igår gick Jamie Ryan som tidi­gare job­bat hos Apple med Devel­op­er Rela­tions ut med uppgifter om att före­taget tag­it fram pro­to­typer på ett skal med inbyg­gt tan­gent­bord för iPad 5. Skalet ska ha Blue­tooth 4.0 och lik­na de skal Microsoft släppt för Sur­face.

I’ve been speak­ing to a cou­ple of peo­ple at Apple for the last few days and they have told me that a case for the full size iPad that mim­ics Microsofts touch cov­er has been pro­to­typed. It’s not clear whether the process is far enough along to make this Tues­days event but they did say a few dif­fer­ent styles had been in test­ing for a while.

ipad_patent

Paten­tet på bilden ovan vis­ar på laddning via solen­er­gi, kon­troller för medi­aup­p­spel­ning, trådlös laddning och även en andra skärm. Även om alla dessa funk­tion­er inte återfinns i det poten­tiel­la tan­gent­bor­det finns det nu mer anled­ningar är någon­sin för Apple att släp­pa ett cov­er med inbyg­gt tan­gent­bord.

Man kan inte direkt säga att Apple behöver något men den iPad som säl­jer bäst är iPad mini. Det kom­mer den för­mod­li­gen fort­sät­ta göra, speciellt om den ock­så får en Reti­na-skärm, men Apple ser så klart ock­så att den större mod­ellen säl­jer bra även den och ger ett mervärde.

En sådan sak skulle vara att den mer rik­tas till de som är ute efter att ersät­ta sin bär­bara dator och tänker använ­da den för mer pro­duk­tivitet. En sådan dif­fer­en­tier­ing är att den kom­mer med ett tan­gent­bord.

Dessu­tom har ju som bekant Apple gjort iWork gratis för alla som köper en ny iOS-enhet och att myck­et tyder på att vi kom­mer att få se upp­dat­er­ade ver­sion­er av dessa ikväll. Pages, Num­bers och Keynote används alla effek­ti­vare om man använ­der ett externt tan­gent­bord.

Sista anled­nin­gen är allt annat än självk­lar om det inte efteråt vis­ar sig att så är fal­l­et men den under­rubrik Apple använde på sin inbju­dan till kväl­lens event är “We still have a lot to cov­er”. Kanske är det ett cov­er med tan­gent­bord.

[source: http://9to5mac.com/2013/10/21/former-apple-developer-evangelist-apple-worked-on-surface-style-keyboard-for-ipad-could-announce-at-havent-covered-everything-event/ “9to5Mac”, http://www.macrumors.com/2013/10/21/apple-testing-keyboard-case-for-potential-release-alongside-ipad‑5/ “MacRu­mors”]


[dis­play-posts id=“50297, 72291, 64511, 51100” image_size=“thumbnail” orderby=“date”]

Kommentarer