Apple

Apple lanserar 16 tums Macbook Pro

Snabbare än snabbt

Apple har pre­cis lanser­at en 16 tums Mac­Book Pro

Det som länge mis­stänk­ts är att sorgekan­ter­na nu är bor­ta för att få plats med en skärm på hela 16″

Skärm: skär­men har en upplös­ning på 3072x1920, 226 ppi med nära 6 miljon­er pixlar och är enligt Apple en P3 wide col­or gamut Reti­na dis­play.

Tan­gent­bord: Även tan­gent­bor­det är upp­dat­er­at till ett nytt Mag­ic Key­board med scis­sor-mekanism istäl­let för Apples tidi­gare but­ter­fly-mekanism. Datorn är även utrustad med en fysisk esc-knapp istäl­let för en på Touch Baren.

Lagring: Datorn går att få med allt mel­lan 512GB till 8TB SSD

Minne: 16 — 64GB RAM

Proces­sor: kom­mer med 6‑core i7 till 8‑core i9 proces­sor­er med Tur­bo boost upp till 5,0GHz vilket kom­mer ge upp till 2.1 gånger snab­bare pre­stan­da än vad quad-core 15″ Mac­Book Pro gav.

Grafik: AMD Radeon Pro 5000M series graph­ics, den förs­ta med 7nm diskret mobile GPU. Till­sam­mans med GDDR6 videominne och 8 VRAM som tillägg. Med stan­dard­kon­fig­urerin­gen kom­mer det bli 2.1 snab­bare än tidi­gare stan­dard­kon­fig­urering. Med den mest max­ade kon­fig­u­ra­tio­nen så blir det hela 80% snab­bare än tidi­gare topp­mod­ell.

Bat­teri: bat­teri­et är på 100Wh, det störs­ta bat­teri­et Apple har i en dator i dag och det är ock­så det störs­ta bat­teri­et du får lov att ta med dig in på fly­g­plan i USA. Lad­daren är på 96W vilket är mer kraft­fullt än 15 tum­mar­nas 87W lad­dare

Apple beskriv­er det så här:

“Our pro cus­tomers tell us they want their next Mac­Book Pro to have a larg­er dis­play, blaz­ing-fast per­for­mance, the biggest bat­tery pos­si­ble, the best note­book key­board ever, awe­some speak­ers and mas­sive amounts of stor­age, and the 16-inch Mac­Book Pro deliv­ers all of that and more,” said Tom Boger, Apple’s senior direc­tor of Mac and iPad Prod­uct Mar­ket­ing. “With its bril­liant 16-inch Reti­na dis­play, 8‑core proces­sors, next-gen pro graph­ics, even bet­ter ther­mal design, new Mag­ic Key­board, six-speak­er sound sys­tem, 100Wh bat­tery, up to 8TB of stor­age and 64GB of fast mem­o­ry, the 16-inch Mac­Book Pro is the world’s best pro note­book.”

Datorn kom­mer även med Apples T2 Secu­ri­ty Chip

Priset: Datorn bör­jar på 29999kr

Apple med­de­lade sam­tidigt som de lanser­ade datorn att den efter­läng­tade Mac Pro med Apples nya skärm kom­mer kom­ma under decem­ber månad

Här kom­mer en genomgång av datorn som Mar­ques Brown­lee gjort.

https://youtu.be/uDAv4qOU_04

Här kom­mer en från iJus­tine:

https://youtu.be/y35rTrnO60I

Kommentarer