Apple

Apple lyfter fram kvinnliga kodare och kreatörer på internationella kvinnodagen

Detta borde fler företag göra!

Under hela mars kom­mer Apple lyf­ta fram kvinnli­ga utveck­lare, musik­er, kreatör­er, fotografer och entre­prenör­ers berät­telser där vi kom­mer få en inblick i deras bak­grun­der och arbete.
Apple ingår även ett samar­bete med “Girls Who Code”, där tje­jer och unga kvin­nor i USA kan lära sig att koda med hjälp av Apples egna pro­gram­mer­ingsspråk Swift. Besökare som kom­mer till Apple Stores världen över kom­mer kun­na gå på kost­nads­fria kurs­er som leds av kvin­nor som är musik­er, fotografer, apputveck­lare och myck­et mer.

Dessa kurs­er kom­mer att hål­las i Sin­ga­pore, Kyoto, Hong Kong, Lon­don, Milano. Paris, Dubai, San Fran­sis­co, Chica­go, New York och Los Ange­les.

I App Store kom­mer även kvinnli­ga spel- och pro­gra­mutveck­lare att lyf­tas fram, likaså i Apple Music där det kom­mer att finnas speciel­la spel­lis­tor och Apples egna radiokanal Beats 1 kom­mer att under 24 tim­mar lyf­ta fram inspirerande kvin­nor. Även i iTunes så kom­mer filmer och tv-serier med kvinnli­ga huvud­karak­tär­er att lyf­tas fram lite extra och sist men inte minst som kom­mer alla Apple Watch-använ­dare få ett par nya aktivitets­belöningar under månaden.

Via Pressmed­de­lande

Kommentarer