Apple

Apple Music kan vara på ingång till Google Home

Alexa, tell Google to tell Siri to play that song

Enligt en bild från Jason på MacRu­mors så kan Apple Music kom­ma som ett alter­na­tiv på Google Home. Apple Music finns numera till Ama­zon Echo så att musik­tjän­sten skulle kun­na bli ett val hos en av de andra konkur­renter­na är inte helt osan­no­likt.

Det var i decem­ber 2018 som Apple plöt­sligt öpp­nade upp en liten del av sin annars så instäng­da trädgård för Alexa att nu styra musik­tjän­sten på Ama­zon Echo. Men Apple Music har hört till de sak­er­na som Apple velat spri­da till andra enheter än sina egna. Och när det kom­mer till vil­ka andra tjän­ster som finns till Google Home så är inte Apple ensam­ma i hög­ta­laren utan får trän­gas med bland annat Spo­ti­fy, Pan­do­ra, Google Play Music, YouTube Music och Deez­er.

Än är inte tjän­sten till­gäng­lig utan på bilden så ser det ut som att det är en kom­mande funk­tion på Google Home.

Käl­la: MacRu­mors

Kommentarer