Apple

Apple planerar att ge tillgång till att köpa Appar ihop

över platformarna

I den senaste betaver­sio­nen av Xcode, Apples utveck­larverk­tyg så finns nu möj­ligheten för utveck­lare att bun­ta ihop sina appar mel­lan macOS, iOS och iPa­dOS i försäljn­ing.

Det vill säga att om utveck­lar­na tillåter det så kan kon­sumenter­na nu få oli­ka ver­sion­er av en app som ett Uni­versellt köp. På sam­ma sätt kan utveck­lar­na nu erb­ju­da enade Köp inuti app. Så köper du något inuti i appen på iOS så kan du få till­gång till det på de andra plat­tfor­mar­na ock­så.

Apple planer­ar att låta det­ta gå live under mars månad. Det kom­mer även att bli lättare att hit­ta appar då Apples App Store nu kom­mer se mer lika ut mel­lan plat­tfor­mar­na med likadana kat­e­gori­er mel­lan dem alla.

Allt det här kom­mer bli till­gäng­ligt så fort Apple släp­per iOS 13.4, tvOS 13.4 och macOS Catali­na 10.15.4 pub­likt och är en del av Apples pro­jekt Cat­a­lyst ini­tia­tive som pre­sen­ter­ade på WWDC 2019. Enligt en rap­port från Bloomberg så är pla­nen med Cat­a­lyst ini­tia­tivet att utveck­lare till slut ska kun­na ha en app för iPhone, iPad och Mac.

Via: Engad­get

Via: Macru­mors

Kommentarer