Apple

Apple planerar en ny slags tv-tjänst

Låt någon annan stå för det fula språket

CNBC kom­mer med infor­ma­tio­nen att tillför­l­itli­ga käl­lor på Apple berät­tat för dem att före­taget arbe­tar på sin egna TV-tjänst. En tjänst som kom­mer erb­ju­da Apples egna mate­r­i­al och innehåll som är gratis till alla de använ­dar­na som har en iPhone, iPad, eller Apple TV. I Apple TV kom­mer innehål­let att visas i deras egna kom­mande TV app.

Apple har fler­talet tv-serier som de håller på att pro­duc­era just nu. Enligt ryk­ten har Apple har plan­er på att göra tv-serier och filmer som inte ska innehål­la något som fläckar ner deras varumärke så som naken­het, fult språk och våld­samheter.

Apple läg­ger cir­ka 1 mil­jard dol­lar på eget orig­i­nal­ma­te­r­i­al för att ska­pa tv-serier inom allt från sci-fi till kome­di. Men enligt CNBC så letar Apple nu efter samar­betspart­ners. Peter Stern börhade hos Apple 2016 och arbe­tar till­sam­mans med iTunes chefen Eddy Cue med att få igenom avtal med andra medi­aföre­tag för att kun­na erb­ju­da en än större kat­a­log av tv-serier. Enligt CNBC så är Stern en lite smidi­gare förhand­lare än vad Cue är.

Apple har både pen­gar­na och möj­ligheten att “ge” bort tv-serier under en lång tid framöver via sin egna TV app. Det skulle innebära att dels så får de in fler använ­dare i sin så kallade Walled Gar­den och dels så kan de ta kon­trollen över stream­ingtjän­ster­na när de väl fått använ­dare vana vid att gå till Apples TV-app för att hit­ta de TV pro­gram de vill se.

Ryk­tet säger även att Apple kom­mer att släp­pa en omgjord TV-app i bör­jan av 2019 och ryk­te­na kom­mer antagli­gen tät­na mer desto när­mare vi kom­mer 2019.

MacRu­mors

Kommentarer