Apple

Apple ryktas sammarbeta med Valve för sitt AR headset

Men frågan är om det blir AR eller VR

Ryk­ten gäl­lande att Apple håller på och arbe­tar på ett eget head­set för AR har flö­dat länge nu. I som­ras rap­porter­ades det star­ka ryk­ten om att Apple skulle ha lagt ner sin utveck­lingsavdel­ning som ska ha arbe­tat just på näm­na head­set. Men nu har det kas­tats in ny tänd­vät­s­ka i ryk­tes­brasan där Macru­mors rap­porter­ar att Apple nu ska sam­mar­be­ta med speljät­ten Valve för att ta fram sitt AR head­set.

 

 

Apple sägs stå för mjuk­varan och gränss­nit­tet i själ­va enheten, medans Valve då kom­mer arbe­ta på allt där över. Bril­lor­na lär säl­jas som ett iPhone-till­be­hör och för­l­i­tas dri­vas av själ­va tele­fo­nen och dess proces­sorkraft.

Man är osäk­er på om Valve är ensam­ma om att arbe­ta med ett AR-head­set åt Apple, eller om det finns fler före­tag som kom­mer ta fram lik­nande pro­duk­ter. Att Apple verkar sat­sa på AR istäl­let för VR, har troligtvis att göra med att AR kan använ­das mer i det vardagli­ga området än bara spel som tex VR gör.

 

Åter­står att se vad Apple har för ytterli­ga plan­er gäl­lande AR. Vad vi vet sedan tidi­gare är ju att Apple gär­na sat­sar högt när det kom­mer till tekniken.

Kommentarer