Apple

Apple samarbetar med AR Startup Dent Reality

Allt för att få igång inomhusnavigering

Apple har pre­cis tag­it ett stort kliv för att för­bät­tra nav­iger­ing inomhus.

Det är genom ett samar­bete med Dent Real­i­ty som hop­pet för att för­bät­tra det­ta kom­mer. Apple Maps har gjort en enorm för­bät­tring på utomhus­nav­iger­ing sedan dess att Apple lanser­ade sin tjänst. Men väl framme vid des­ti­na­tio­nen så kan det behö­vas nav­iger­ing inomhus ock­så. Särskilt på sto­ra köp­cen­trum. Där ska samar­betet med Dent Real­i­ty hjäl­pa till för att vi ska kun­na nå fram till slut­des­ti­na­tio­nen med hjälp av AR.

Aug­ment­ed real­i­ty, AR, hjälper till på så sätt att genom att enbart hål­la upp tele­fo­nen och använ­da kam­er­an så visas rut­ten som tar dig fram till din des­ti­na­tion på skär­men som ett lager över vad kam­er­an fil­mar.

Det har tidi­gare ryk­tats om att Apple själ­va skulle kom­ma att utveck­la den här tjän­sten men ett samar­bete med Dent real­i­ty kan vara just det som Apple behöver för att få igång intres­set för det här. (eller ja inte nu när vi ska und­vi­ka köp­cen­trum, men sen, någon gång, i en framtid där vi inte räd­dar gam­la män­niskor genom att stan­na hem­ma).

Apple har länge ryk­tats arbe­ta på ett par egna glasö­gon med AR som säk­erli­gen skulle kun­na kom­ma att använ­da funk­tion­er så som kart­nav­iger­ing i AR och Apple har även ryk­tats arbe­ta på en egen AR-nav­iger­ing till deras ARk­it. Så det här kan vara Apples förs­ta försök att doppa tår­na i vat­tnet.

Via: iDown­load­blog

Kommentarer