Apple

Apple skickar ut inbjudan till WWDC 2019

iOS 13 here we come!

Så var det dags, Apple har nu skick­at ut inbju­dan till WWDC för 2019. Utveck­lare (och stu­den­ter) har tidi­gare kun­nat ansö­ka om att få delta på utveck­larkon­fer­ensen.

Devel­op­ers can apply for tick­ets today through March 20 at 5 p.m. PDT through the WWDC web­site. Tick­ets are issued through a ran­dom selec­tion process, and devel­op­ers will be noti­fied of their appli­ca­tion sta­tus by March 21 at 5 p.m. PDT. Devel­op­ers and Apple enthu­si­asts every­where can live-stream the con­fer­ence on the WWDC appfor iPhone, iPad and Apple TV as well as through the Apple Devel­op­er web­site.
Stu­dents are an inte­gral part of the Apple devel­op­er com­mu­ni­ty, and last year WWDC saw atten­dance from stu­dent devel­op­ers span­ning 41 dif­fer­ent coun­tries. Up to 350 WWDC schol­ar­ships are avail­able this year, pro­vid­ing stu­dents and mem­bers of all STEM orga­ni­za­tions an oppor­tu­ni­ty to earn a free tick­et and lodg­ing for WWDC. Details on how to apply are now avail­able on the WWDC web­site.

Datumet för start av utveck­larkon­fer­ensen är 3 till 7 juni och det är det störs­ta årli­ga even­e­mang som Apple håller. Vi kan förvän­ta oss upp­da­teringar till både Apples mobi­la oper­a­tivsys­tem iOS och till deras dator­er (macOS). Även Apple TV och Apple Watch kan få se nyheter till i nya ver­sion­er av tvOS och watchOS.

Rät­telse: Ansökan för utveck­lare och stu­den­ter att ansö­ka om att få köpa bil­jett till WWDC öpp­nades 20 mars 2019 och stängdes 21 mars. I dag 22 maj kom inbju­dan ut.

Läs mer hos Apple

Kommentarer