Skrivet den 26 September 2014 kl 09:36 av Nyheter1 kommentar1082

Apple släpper uppdatering för att fixa uppdatering (iOS 8.0.2)

Efter att Apple har drag­it till­ba­ka prob­lem­fyll­da iOS 8.0.1 så har de nu släppt 8.0.2 som än så länge ser säk­er ut att upp­dat­era till. Vi skrev tidi­gare om de prob­lem som kom med iOS 8.0.1 och van­li­ga fall brukar den förs­ta upp­da­terin­gen lösa en hel del småbug­gar som Apple mis­sat i beta-test­nin­gen men nu så resul­ter­ade det bland annat i att Touch ID på iPhone 6 och iPhone 6 Plus slu­tade fungera och de tap­pade kon­tak­ten med mobil­nätet.

This release con­tains improve­ments and bug fix­es, includ­ing:

 • Fix­es an issue in iOS 8.0.1 that impact­ed cel­lu­lar net­work con­nec­tiv­i­ty and Touch ID on iPhone 6 and iPhone 6 Plus
 • Fix­es a bug so HealthK­it apps can now be made avail­able on the App Store
 • Address­es an issue where 3rd par­ty key­boards could become des­e­lect­ed when a user enters their pass­code
 • Fix­es an issue that pre­vent­ed some apps from access­ing pho­tos from the Pho­to Library
 • Improves the reli­a­bil­i­ty of the Reach­a­bil­i­ty fea­ture on iPhone 6 and iPhone 6 Plus
 • Fix­es an issue that could cause unex­pect­ed cel­lu­lar data usage when receiv­ing SMS/MMS mes­sages
 • Bet­ter sup­port of Ask To Buy for Fam­i­ly Shar­ing for In-App Pur­chas­es
 • Fix­es an issue where ring­tones were some­times not restored from iCloud back­ups
 • Fix­es a bug that pre­vent­ed upload­ing pho­tos and videos from Safari

Enligt CNBC drad­des runt 40000 kun­der av prob­le­men men då det bara gällde de nya mod­eller­na var prob­lemet för oss här i Sverige min­i­malt.

En kommentar på Apple släpper uppdatering för att fixa uppdatering (iOS 8.0.2)

 1. Jonas Rosling says:

  Någon som vet om den­na upp­da­ter­ing fixar prob­le­men med blue screen [BSOD] som har drab­bat en hel del använ­dare som upp­dat­er­at till 8.0?