Apple

Apple uppdaterar med kollektivtrafik i delar av Europa

Enligt AppleIn­sid­er så ska nu kollek­tiv­trafiken i Apples Maps ha upp­dat­er­ats en hel del.

Det ska gäl­la Tysk­land, Frankrike och Spanien. När det kom­mer till upp­da­teringar­na i Apples Maps så rul­las de ut i bak­grun­den utan några större pom­pa och ståt. I USA har det på en hel del områ­den rul­lats ut rut­ter för kollek­tiv­trafik och indoor Maps och Europa har att vän­ta sam­ma sak under året 2020.

“We set out to cre­ate the best and most pri­vate maps app on the plan­et that is reflec­tive of how peo­ple explore the world today,” sa Eddy Cue, Apple’s senior vice pres­i­dent of Inter­net Soft­ware and Ser­vices. “It is an effort we are deeply invest­ed in and required that we rebuild the map from the ground up to reimag­ine how Maps enhances peo­ple’s lives — from nav­i­gat­ing to work or school or plan­ning an impor­tant vaca­tion — all with pri­va­cy at its core.” “We look for­ward to bring­ing this new map to the rest of the world start­ing with Europe lat­er this year.

Apple Maps Kollektivtrafik

Och “lat­er this year” verkar helt enkelt ha bör­jat nu.

Använ­der ni Apple Maps, och i så fall, använ­der ni kollek­tiv­trafiksin­for­ma­tio­nen?

Kommentarer