Skrivet den 12 November 2018 kl 19:30 av Apple3 kommentarer658

Apples aktie fortsätter dala
Är domedagen här nu?

Apples aktie har dalat dom senaste tre månader­na och idag har den gått ‑4,5 pro­cent och anled­nin­gen till det­ta tros vara Lumen­tum Hold­ing.

Det kanske inte är helt solk­lart vil­ka Lumen­tum Hold­ing är, men det är en under­lever­an­tör till Apple för att ta fram tekniken som är gömd i flär­pen på nyare iPhone-mod­eller — det vill säga Face ID. Lumen­tum Hold­ing har idag med­de­lat att man här sänkt sin sälj-och vin­st­prog­nos då en stor kund har drag­it ned på sina beställ­ningar.

Mån­ga erfar­na ana­lytik­er har kom­mit fram till sam­ma sak — den­na sto­ra kund är Apple.

Anled­nin­gen till att Apple ska ha drag­it ned på beställ­ningar­na av tekniken tros bero på låg efter­frå­gan av Apples senaste tele­fon iPhone XR. I skri­vande stund står Apples aktie på 195,40 vilket är den lägs­ta noterin­gen dom senaste tre månader­na.

Käl­la Reuters

3 kommmentarer på Apples aktie fortsätter dala

  1. C.M.S says:

    Dalat dom tre senaste månader­na? De stod som högst i bör­jan på okto­ber, så vitt jag kan se. Drygt en månad sedan allt­så.

    Värst va du spär på domedags-pro­pa­gan­dan Mar­cus :) Nog kom­mer det vän­da någon gång men det är ju sam­ma visa var­je år, det bor­de du om någon ha koll på vid det här laget. Att tit­ta på en lever­an­törs rap­port har ju var­it missvisande så mån­ga gånger förr. Behövs något mer än så för dra fram domedagsko­rtet.

    Edit: Och tit­ta på de andra sto­ra teknikbo­la­gen som Google och Ama­zon tex. Sam­ma visa där gäl­lande nedgång på aktiemark­naden den senaste tiden.

  2. Gäl­lande domeda­gen så var det skriv­et med gigan­tiska por­tion­er ironi och var mest en pik mot dom som var­je år säger att dom kom­mer att gå i konken =)