Skrivet den 10 March 2015 kl 21:46 av Nyheter8 kommentarer1094

Apples stora revolution

Igår pre­sen­ter­ade Apple utöver Mac­book med Reti­naskärm, Apple Watch och bil­li­gare Apple TV även något san­no­likt mer rev­o­lu­tionerande. Kanske något ovän­tat men för världen väl­be­hövligt pre­sen­ter­ade Apple ResearchK­it.

ResearchK­it är Apples försök till att rev­o­lu­tion­era den med­i­cin­s­ka forsknin­gen runt om i världen. Apple pre­sen­ter­ade även igår att de sålt 700 miljon­er iPhones. ResearchK­it tillåter forskare att enkelt kun­na kom­ma i kon­takt med alla som vill delta i forskn­ing.

ResearcherKit

Tidi­gare har forskn­ing drag­its med prob­lem som sekret­ess, pap­per­sar­bete, envägskom­mu­nika­tion, dålig uppföljn­ing och allt för få delt­a­gare. Med ResearchK­it tänker Apple kom­ma till­rät­ta med mån­ga av dessa prob­lem. Inom forskn­ingsvärlden talar man ofta om bias. En bias hade kun­nat vara att delt­a­gar­na måste ha en iPhone men det har Apple löst genom att göra ResearchK­it open source så det inte är exk­lu­sivt till iPhones.

Sekret­ess är en annan vik­tigt para­me­ter för om det ska gå att genom­föra forskn­ing på det­ta sät­tet. Hur det­ta är löst rent tekniskt berät­tade Apple ingent­ing om men bet­on­ade hårt att “Apple don’t see Your Data”. Det går att anta att sekretessen är väl geno­mar­be­tad då Apple har arbe­tat nära med Weill Cor­nell Med­ical Col­lege, Uni­ver­si­ty of Rochester, Mass­a­chu­setts Gen­er­al Hos­pi­tal, The Dana-Far­ber Can­cer Insti­tute, the UCLA Field­ing School of Pub­lic Health, Penn Med­i­cine, Stan­ford Med­i­cine och the Uni­ver­si­ty of Oxford

ResearcherKit

ResearchK­it funger­ar automa­tiskt till­sam­mans med HealthK­it som Apple intro­duc­er­ade med iOS 8. Användaren/deltagaren i stu­di­en väl­jer helt själv vilken data som den vill dela till forskaren och vil­ka funk­tion­er som appen som forskaren har gjort ska få ta del av.

De fem förs­ta app­lika­tion­er­na att lanseras med ResearchK­it är Asth­ma Health, mPow­er, Glu­co­Suc­cess, Share The Jour­ney och MyHeart Counts.

Asth­ma Health föl­jer en använ­dares posi­tion och hjälper per­son­er att själ­va und­vi­ka platser med dålig luftk­valitet. När använ­dare rap­porter att deras ast­ma bliv­it värre kom­mer Asth­ma Health att skic­ka ut forskare för att göra mät­ningar på de oli­ka plat­ser­na, allt för att kun­na sam­manstäl­la ett större mate­r­i­al.

mPow­er hjälper per­son­er med Parkin­sons sjuk­dom att enklare ha koll på sina symp­tom genom lät­ta små övningar. Appen kan hjäl­pa till att reg­istr­era en per­so­n­ens gång genom att den är i byx­fick­an, rösten genom mikro­fo­nen och min­net genom min­nesspel.

Glu­co­Suc­cess reg­istr­erar mat­in­tag, fysisk aktivitet och med­i­cin hos per­son­er med dia­betes. Appens sto­ra mål är att se hur dessa vari­abler kor­rel­er­ar med glukosvärdet och motivera per­son­er med dia­betes att använ­da infor­ma­tio­nen för att få större påverkan på sitt eget liv sam­tidigt som forskar­na får en stor mängd data.

Share The Jour­ney är en app som syf­tar till att lära mer om långtid­sef­fek­ter­na av kemoter­api som behan­dling för bröst­cancer. Appen håller koll på per­son­er­nas energinivå, kog­ni­ti­va funk­tion­er och humör för att eventuellt kun­na hit­ta nya sätt att för­bät­tra livet efter behan­dlin­gen.

MyHeart Counts sam­lar in data om folks lev­nad­slivsstil genom under­sökningar och att de får utföra oli­ka uppgifter. Allt för att kun­na kartläg­ga hur oli­ka livssti­lar påverkar kar­dio­vaskulära sjuk­do­mar och i för­längnin­gen få våra hjär­tan att hål­la län­gre.

Om Apple lyckas med det­ta i stor skala kom­mer de att ha rev­o­lu­tion­er­at något i mina ögon myck­et större än vad de tidi­gare gjort.

8 kommmentarer på Apples stora revolution

 1. StefanBP says:

  ResearchK­it Kan bli hur bra som helst, tror nog mån­ga vill hjäl­pa forsknin­gen, men mån­ga är även för lata, eller kom­mer inte till “skott” för att anmäla sig. Myck­et bra ini­tia­tiv av Apple. :)

 2. iDocX says:

  Det här låter super­bra, för mig som dia­betik­er. Men jag fick för mig att den, med sina avancer­ade funk­tion­er / sen­cor­er skulle kun­na “mäta” blod­sock­ret.… Men jag hop­pas fort­farande!

 3. Peter Högström says:

  För­mod­li­gen det vik­ti­gaste Apple gjord för män­sk­ligheten

 4. rymdgreven says:

  Om Apple tillåter Abbott att kom­ma åt NFC-chip­pet så skulle man kun­na slän­ga sin Abbott Freestyle Libre-mätare och köra vis­nin­gen på Apple Matchen eller iPho­nen. Hade var­it sjukt bra. Libre är snygg, liten, fan­tastisk och rev­o­lu­tionerande, men den dras med en avläsare som känns Doro 2005.

  http://www.freestylelibre.se

 5. iDocX says:

  Jag bör­jade hop­pas när Glu­cow­atch var aktuell på 1990-talet (tror jag)… Nu kanske det blir en färdig pro­dukt?

 6. Dan says:

  Giss­ningsvis ger Apple till­gång till NFC-chip­pet i iOS 9.

 7. rymdgreven says:

  Och plöt­sligt kom­mer en värld av möj­ligheter att öpp­na sig! :D

 8. Mike says:

  Orolig för bat­ter­is­luk. hade Moves igång fick lad­da min 5s minst 2ggr /dygn…