Apple

Aqara går ut med stöd för Apple HomeKit Secure Video

Till kameran G2H

Aqara har i dag gått ut och med­de­lat att Apple Home­K­it Secure Video kom­mer till deras kameror.

Det är deras kom­mande Aqara G2H kam­era som kom­mer få stöd för Apples Home­K­it Secure Video. Infor­ma­tion kom på deras forum

G2H is sup­posed to be launched lat­er this year (2020). It will sup­port Home­K­it Secure Video and will not be lim­it­ed by Mi Home app: Aqara Home and Apple Home will be also sup­port­ed

Kam­er­an pre­sen­ter­ades redan i för­ra som­maren 2019. Den ska utöver att ha stöd för Home­K­it och nu då Home­K­it Secure Video agera Zig­bee-Hub vilket gör att Aqara- och Mijia-enheter skall kun­na kop­pla upp sig mot kam­er­an för att sedan kom­ma in i de oli­ka ekosys­te­men.

Priset för den här kam­er­an är fort­farande okänt men utifrån Aqaras tidi­gare pris­sät­tningar så kan vi räk­na med att det kom­mer vara en väldigt prisvärd kam­era.

Via: Home­K­it News

Kommentarer