Smarta Hem

Aqara uppdaterar kompatibilitet kring HomeKit

Nämner samtidigt M1S Hub och G2H Camera Hub

Kam­era med inbyg­gd hub och mer när vi får reda på kom­mande Home­k­it-kom­pat­i­bla pry­lar från Aqara.

Via ett nyli­gen pub­licer­at inlägg på Aqaras Com­mu­ni­tysi­da släpptes en upp­dat­er­ad lista kring vil­ka av deras pro­duk­ter som stöder Apple Home­K­it. Mest intres­sant här är att den kom­mande hubben M1S nämns pre­cis som den omta­lade kam­er­an G2H som redan finns i en vari­ant. Den kom­mande ver­sio­nen ska ha sup­port för Apple Home­K­it vilket gör den till ett smart kom­ple­ment för dig som inte vill ha mån­ga hub­bar i hem­met — den­na kam­era har näm­li­gen inbyg­gd hub!

Dessu­tom nämns 4 oli­ka ver­sion­er av väg­gkon­tak­ter för EU vilket är en trevlig över­raskn­ing, lik­som den nya ljussen­sorn.

Här nedan föl­jer den aktuel­la lis­tan över vil­ka pro­duk­ter från Aqara som nu stöder Apple Home­K­it (observera att alla pro­duk­ter nöd­vändigtvis inte funger­ar i Sverige):

 • Aqara Hub
 • Wire­less Mini Switch, Wire­less Remote Switch
 • Sen­sors – Door and Win­dow | Motion | Tem­per­a­ture & Humid­i­ty | Vibra­tion | Water Leak
 • LED Bulb
 • Smart Plug US
 • Cur­tain Con­troller
 • Light Detec­tion Sen­sor
 • Wall Switch / Wall Switch T1
 • Wire­less Relay Con­troller (2 Chan­nels)
 • Roller Shade Con­troller TA
 • Wall Switch (CN, 4 ver­sions)
 • Wall Switch D1 1–2 but­tons (CN, 4 ver­sions)
 • Smart Plug T1 (EU)
 • Wall Switch (US, 4 ver­sions)
 • Smart Door Lock HL

Pro­duk­ter som ska få stöd län­gre fram:

 • M2 Hub / M1S Hub
 • Cam­era Hub G2H (osäk­ert om exis­terande ver­sion av den­na får stöd, troligtvis inte)
 • Wall Switch D1 3 but­tons (CN)
 • Sin­gle Switch Mod­ule T1 (2 ver­sions)
 • Wall Switch (EU, 4 ver­sions)

Via Home­K­it News

Kommentarer