Android

Ark OS kan vara namnet på Huaweis egna mobila operativsystem

Kommer arken hålla sig flytande?

Huawei kom­mer inom ett par månad­er inte län­gre ha något samar­bete med Google och då kun­na använ­da Googles oper­a­tivsys­tem Android fullt ut och tap­par även samtli­ga Google-tjän­ster så som sök­mo­tor, rös­tas­sis­tent, Gmail och myck­et annat.

Huawei har tidi­gare utta­lat sig om att bolaget har arbe­tat på ett eget oper­a­tivsys­tem som ska gå under kod­nam­net Hong­meng. Nu har Huawei varumärkessky­d­dat ”Ark OS” över hela världen så myck­et tyder på att det kom­mer att bli det offi­ciel­la nam­net på det nya oper­a­tivsys­temet. Det har även läckt ut en hel del skär­m­dumpar som vis­ar att sys­temet ser ut att hantera Android-appar. Om Ark OS är baser­at på Android framgår dock inte men det ryk­tas att det ska vara redo att sjösät­tas i Kina i slutet av året och glob­alt under 2020. Om deras kun­der är vil­li­ga att läm­na Googles tjän­ster och Android och gå över till Ark OS åter­står att se.

Via SlashGear

Kommentarer