Podcast

Avsnitt 395: Banankontakter

"Kina är inte så stort - Peter Esse"

I dagens avs­nitt tar vi tem­per­a­turen på det här med vikbara tele­fon­er då både Sam­sung och Huawei har visat upp sina skapelser. Frå­gan är vart Apple står i allt det här, kom­mer vi få en vikbar iPhone eller har de något annat i görnin­gen?

Peter tar upp det här med Face­book och undrar hur mån­ga skan­daler till det­ta bolag klarar av innan alla använ­dare flyr fäl­tet. Mar­cus undrar var­för var­je frukt har ett klis­ter­märke på sig och Thor är irrit­er­ad för att banan­er sak­nar en innehålls­förteck­n­ing. Vi dröm­mer oss iväg och pratar om det kom­mande iOS 13 som kom­mer visas upp på WWDC i juni och i sed­van­lig ord­ning är Mar­cus förvänt­ningar gigan­tiska.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver, för att ta dig till vår Patre­on klic­ka här.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer