Podcast

Avsnitt 396: Joel och Anton är nice

Teknikveckan får finbesök!

Äntli­gen måndag och den­na gång får vi finbesök av Anton Karme­hed och Joel Oscars­son. Om ni inte kän­ner till dessa härli­ga grab­bar sedan tidi­gare så är Anton med­grun­dare av både NordicHard­ware och Surfa.se och Joel är chef­sredak­tör på NordicHard­ware och Surfa.se.

I dagens avs­nitt går vi igenom vil­ka NordicHard­ware och Sur­fa är och vad de pysslar med på dagar­na och Peter blir lite nos­tal­gisk och pratar om sin lån­ga kar­riär inom tekniks­fären. Vi försök­er även kom­ma fram till vad förde­lar­na med en vikbar tele­fon fak­tiskt är och hur prak­tiska kom­mer de vara?

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver, för att ta dig till vår Patre­on klic­ka här.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer