Nyheter

Behovet av kraftfullt batteripack skapar Kickstarter-rekord

13 gånger mer än begärt

Så här i tider där i prin­cip alla nya pro­duk­ter utom iPhone och IKEA-hög­ta­lare använ­der USB‑C undrar vän av ord­ning var­för det inte finns exter­na bat­terier med flera USB-C-por­tar. Som dessu­tom kan put­sa in rejält med ström även i dator­er som behöver något mer kräm än exem­pelvis en tele­fon.

Det undrade ska­parna bakom Hyper-bat­terier­na och drog igång en Kick­starter-kam­panj på ett externt bat­teri som har två USB-C-por­tar + en tra­di­tionell USB‑A. Var­av den ena porten klarar att både lad­da och ta emot laddning på hela 100w och den andra på 60W. Den tred­je USB-porten ger 18W vilket bety­der att vi kan lad­da en Mac­Book Pro 15″, en Mac­Book Pro 13″ samt en iPhone Xs i full gal­lop på alla por­tar sam­tidigt. Att jäm­föra så är lad­daren som föl­jer med iPhone Xs och de andra iPhone-mod­eller­na på endast 5W.

Att lad­da upp bjässen med en 100w-lad­dare tar runt en timme och med en 60W-lad­dare lite mer än en och en halv timme. (den som föl­jer med Mac­Book Pro 15″ är på 87W och Mac­Book Pro 13″ är på 61W)

Målet var 100 000 dol­lar och idag när kam­pan­jen avs­lu­tades hade 7426 per­son­er bidrag­it med totalt 1 345 593 dol­lar.

Till skill­nad mot andra Kick­starter-kam­pan­jer var det nog aldrig risk att bat­teri­et aldrig skulle bli av då San­ho Cor­po­ra­tion har stor erfaren­het av att göra och säl­ja just exter­na bat­terier. Utan det hand­lade nog mer om mark­nads­föring än att man behövde stålar­na.

Att köpa den i novem­ber när den släpps på mark­naden kom­mer kos­ta 299 dol­lar. Vi ser fram emot att tes­ta den när Hyper­Juice anlän­der till oss.

Kommentarer