Bilar

Nya bensin- och dieselbilar kan förbjudas år 2030

En punkt i Januariavtalet

Det är ingen nyhet att regerin­gen försök­er avskaf­fa bensin- och diesel­bi­lar. De har exem­pelvis höjt priset för bensin och dis­el, men kom­penser­at med bonusar för lad­dhy­brid­er och elbi­lar. Det möttes då utav mot­stånd i from av bland annat Bensin­up­pro­roret 2.0, där de krävde ett sänkt pris på dri­vmedel till 12 kr litern.

I Jan­u­ar­i­av­talet så kunde den nuvarande regerin­gen kom­ma fram till att en utred­ning skulle på bör­jas om att ”Från år 2030 kom­mer det inte län­gre vara tillåtet att säl­ja nya bensin- och dieseldriv­na bilar.” De ska ock­så utre­da ett säljstopp utav bensin och diesel. Anled­nin­gen till var­för regerin­gen vill gå vägen mot att för­b­ju­da bensin och diesel­bi­lar har att göra med att Sverige ska vara i framkant i omställ­nin­gen från fos­si­la bränslen till förny­bara bränslen.

Per Bol­und (MP) säger i en inter­vju till SVT ”För att nå målet om 70 pro­cent lägre utsläpp från inrikestrans­porter 2030, jäm­fört med 2010, krävs nu större grepp”. Han fort­sät­ter ”Vi behöver fler elbi­lar, lad­dhy­brid­bi­lar och andra typer av bilar som inte är beroende av fos­si­la bränslen. Det är otroligt vik­tigt”

Om nya bensin­bi­lar kom­mer att för­b­ju­das år 2030 åter­står att se. Utred­nin­gen kom­mer att senast vara färdig 1 feb­ru­ari 2021. Det finns däre­mot myck­et som talar för att en kom­mande lags­tift­ning.

Läs mer på SVT och på och på regerin­gens hem­si­da.

Kommentarer