Nyheter

Bilar med sladd: Vi provkör första serietillverkade svenska elbilen

Exklusiv förhandstitt

I den­na veckas avs­nitt har vi besökt Sveriges störs­ta elbils­fab­rik, NEVS, och har fått ett exk­lu­sivt bakom-kulis­ser­na-reportage från dem som fak­tiskt ritar och des­ig­nar våra framti­da for­don. Vi bemöter elbil­skri­tiken i SR-serien Pry­lar­nas pris, och sam­ta­lar om hur det att stäl­la om världen till att bli mer miljövän­lig med små han­dlin­gar. Dessu­tom ett helt nytt inslag: elbil­steatern!

[spreak­er type=player resource=“episode_id=19233358”]

Kommentarer