Nyheter

Bolt utmanar Uber i Göteborg

Erbjuder 50% rabatt

App­taxi-bolaget Bolt star­tar upp i Göte­borg och därmed får Uber och de lokala tax­i­bo­la­gen en konkur­rent. Bolt försök­er posi­tion­era sig som ett något mer sunt alter­na­tiv till Uber för de som kör, det­ta via högre ersät­tningar och bonussys­tem.

För att bli upp­skat­tade av Göte­bor­gar­na i sin tur erb­jud­er man just nu 50% rabatt på alla resor upp till 150 kro­nor per resa.

Bolt hette tidi­gare Tax­i­fy och star­tades i Tallin 2013 och har därefter sprid­it sig i en allt snab­bare takt. Mar­tin och Markus Vil­lig het­er grun­dar­na och här nedan ser ni en Markus som ser ut att ha sut­tit i en Est­nisk bilkö lite för länge.

Bolt Markus Villig

Kommentarer