Nyheter

Call of Duty: Modern Warfare har hittat tillbaka till sina rötter

Spelat på: PlayStation 4
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

De förs­ta åren när de förs­ta spe­len i Call Of Duty-serien lanser­ades så bjöds vi på en härlig mix av utmanande och genomtänk­ta mul­ti­play­er-banor och ett sto­ry mode som kän­des som en väl­pro­duc­er­ad Hol­ly­wood-film. Men på senare år har de tap­pat fokus och tes­tat allt från rym­den till andra värld­skriget och resul­tatet har inte rik­tigt gått hem — i alla fall inte hos mig.

Nu är Call Of Duty: Mod­ern War­fare här och de har på alla möjli­ga sätt hit­tat till­ba­ka till sina röt­ter och vi bjuds på ett spel som känns mod­ernt, geno­mar­be­tat och med en sto­ry som berör och gör det svårt att släp­pa kon­trollen. Kam­pan­jen tar cir­ka sex tim­mar att ta sig igenom och visuellt är både karak­tär­erna och miljöer­na otroligt snyg­ga och detal­jer­ade. Vi får även ett kärt återseende i form av Cap­tain Price och i kam­pan­jen får vi en stor vari­a­tion där vi får spela som rebelledaren Farah Karim, CIA-agen­ten Alex och Kyle Gar­rick.

Vi får även uppl­e­va kriget från dess råaste sidor där vi flyr mis­ären som en ung Farah Karim som bevit­tnar när sin pap­pa blir mör­dad. Vi kas­tas även in i cen­trala Lon­don och ham­nar mitt i paniken när ett ter­ro­rat­ten­tat sker. Det är civi­la blan­dat med ter­ror­is­ter som springer på gator­na och kaoset, paniken, explo­sion­er­na och all mis­är berör. I ett upp­drag ska vi även ta oss in i ett hus och ta kål på ter­ror­is­ter­na och där är det smy­ga som gäller och hela huset är ned­släckt. Här får vi ta på oss nightvi­sion och det är väldigt real­is­tiskt gjort jäm­fört med mån­ga andra spel som bara läg­ger ett mörk­grönt fil­ter över skär­men. På mån­ga sätt känns som vi befinner oss i huset och hör hur det knakar i trap­pen när vi sak­ta tar oss upp till övervånin­gen för att anti­n­gen spar­ka in dör­rar­na eller öpp­na dem för­sik­tigt.

På det sto­ra hela så känns det verk­li­gen som att Call Of Duty är till­ba­ka och lever­ar en episk kam­panj som är snygg och otroligt detal­jer­ad. Det är även en stor vari­a­tion av upp­drag och oli­ka spel­sätt vilket gör att vi under kam­pan­jens knap­pa sex tim­mar aldrig har tråkigt. Vi hop­pas att spelse­rien fort­sät­ter i sam­ma andra framöver och bjud­er på mod­ern krigs­föring med både en välar­be­tad kam­panj och ett finsli­pat mul­ti­play­er-läge.

Reklam: Köp Call of Duty: Mod­ern War­fare hos Web­hallen.

Kommentarer