Bilar

Car2Go/DriveNow lägger ner stora delar av sina verksamheter

Och drar ner i Europa

Inte heller i USA funger­ar bildel­ningstjän­ster­na Car2Go och Dri­veNow och bolaget som äger dem båda drar sig ur hela kon­ti­nen­ten. Sam­tidigt blir det klart att man försvin­ner från Lon­don, Brys­sel och Flo­rans här i Europa. För några år sedan slu­tade man köra i både Köpen­hamn och Stock­holm efter hun­dratals miljon­er i för­lus­ter här.

Kvar blir några län­der i cen­traleu­ropa inklu­sive tysk­land.

Det grundläg­gande prob­lemet med de bilpools-tjän­ster där vi kunde ploc­ka en bil på stan och park­era den på annat ställe var det fak­tum att det var gan­s­ka dyrt per min­ut och ibland kunde det vara dyrare att hit­ta park­er­ing än resan i sig. Vidare tog bola­gen en hel del park­er­ings­böter och allmänt dyra park­er­ingskost­nad­er och slut­li­gen så ansågs de konkur­rera med kollek­tiv­trafik och inte löste prob­lemet med för myck­et bilar in inner­staden.

Car2Go star­tades av Daim­ler och Dri­veNow av BMW men för några år sedan slog de sam­man tjän­ster­na under ShareNow-varumär­ket.

Via Techcrunch.

 

Kommentarer