Nyheter

City Gross slutar med leveranser av mat

Inte lönsamt

City Gross slu­tar med hem­lever­anser då bolaget inte kun­nat få lön­samhet i det. Just hem­lever­anser av mat är något som mån­ga oli­ka bolag försökt med genom åren och det har alltid var­it svårt att tjä­na pen­gar på det.

Nu finns dessu­tom jät­tar så som Math­em som är spe­cial­is­ter på just det, även matkasse­bo­lag finns det gott om.

City Gross sat­sar i stäl­let på möj­ligheten att hand­la på nätet och sedan häm­ta i butiken. Ett sys­tem som ju ska­par möj­lighet för lite mer spon­tan­itet i hem­men.

Via Mar­ket.

Kommentarer