Recensioner

Click & Grow får mig att vurma för grönska

Pro­duk­ten för oss som totalt miss­ly­ck­ats med all form av växt­lighet tidi­gare i livet.

För oss som inte rik­tigt förstår att även färs­ka kry­d­dor från butiken behöver sät­tas i vat­ten finns idiot­säkra Click & Grow. Ett exem­pel på att smar­ta hem­met inte nöd­vändigtvis bety­der att det är upp­kop­plat. Det finns vis­serli­gen en app men den är totalt fristående från Click & Grow-byt­tan och baser­ar sin infor­ma­tion på att vi säger till den manuellt när “click­at” i ännu en plan­ta.

Click & Grow finns i två vari­anter — en med tre platser och en med nio platser att växa i. Vi har provat den med tre för vi hade inte plats för mer i köket. Enligt den sven­s­ka dis­trib­utören är dock den med nio mer pop­ulär och det kan vi förstå när vi använt den för den ska­par ett visst behov.

Click and Grow

För helt plöt­sligt blir de här plan­tor­na våra egna små liv som vi måste ta hand om, när vi ser att vat­ten­nivån (som visas genom ett flöte som inte skall gå under en viss nivå) är för lågt så får vi dåligt samvete, när basi­li­ka-plan­tan Carl bliv­it tonåring efter några veck­or och bör­jar få det hett om bladen av LED-lam­por­na ovan­för så blir det näs­tan ett inlägg hem­maod­lar­nas motsvarighet till Famil­je­liv. Utöver att vi då höjer lam­por­na vilket vi kan göra i tre steg.

Lam­por­na är igång 16 tim­mar och avstäng­da i åtta, de lyser upp ett halvt rum så tip­sat är att taj­ma in det ihop med natt och dag.

Hela processen är enkel, det går inte att miss­ly­ckas då enda syftet med Click & Grow är att ge exakt rätt mäng­da vat­ten och ljus. Däre­mot är det bra att tän­ka på att oli­ka väx­ter väx­er oli­ka snabbt så vårt tips är att exem­pelvis odla fram tre basi­li­ka-plan­tor och sedan plantera om dem i en kru­ka och därefter gå på chill­in och så vidare.

Click and Grow

Här har vi redan hun­nit skör­da en omgång Romansal­lad och påbör­jat en ny i mit­ten.

Bland frö­plan­tor­na vi kan köpa i Sverige finns oli­ka vari­anter av sal­lads­blad, chili, basi­li­ka, oli­ka blom­mor och priset är runt 280 kro­nor för 9‑pack och 120 kro­nor för 3 pack. Själ­va “trädgår­den” går på 1200 kro­nor för tre­bäddsvari­anten och 2200 kro­nor för den med nio. Vill vi verk­li­gen slå på stort finns en tre­plan­shyl­la för 3500 kro­nor att använ­da till sina trädgår­dar.

Med andra ord så används Click and Grow med fördel som en rolig och självbe­jakande grej mer än att vi fak­tiskt sparar några sto­ra sum­mor pen­gar.

Bland det neg­a­ti­va om det nu finns något sådant i sam­man­hanget så kunde den haft något mer pre­mi­umkänsla vidare så är det ingent­ing för dig som tyck­er att appar är det roli­gaste som finns, fak­tum är att den här pro­duk­ten bör ses som helt fristående då appen inte alls behövs eller är önskvärd. Det som gör den här smart är att vi omöjligt kan miss­ly­ckas med plan­tor­na då den por­tioner­ar ut vat­ten i rätt mängd hela tiden och vis­ar tydligt när vat­tnet behöver ta slut. Det är smart nog.

Sammanfattning

En pro­dukt som inte ens vi kan miss­ly­ckas med att pro­duc­era levande väx­ter och det i över­flöd, se det mest som en rolig grej för det är svårt att par­era med fak­tiskt mat­lagn­ing. Är det romansal­lad som odlas tar den slut på en maträtt, är det basi­li­ka så går det att föda ett halvt land. Chilin å sin tur tar år och dar på att växa upp. Det är inte heller ett sätt att kom­ma undan bil­ligt utan igen, en rolig grej. Om du bor litet och inte kan stäl­la den i ett stängt kök eller annat rum så kom­mer lam­pan lysa upp rejält och enda sät­tet så taj­ma in de åtta tim­mar den är släckt väl, annars får du bara dra ut slad­den.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
 • Funk­tion 4/5
 • Design: 4/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 3/5
 • Instal­la­tion 5/5
 • Total­be­tyg 4/5

 

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

 • Ger ovil­lko­rli­gen ett gott resul­tat.
 • Ger växtgläd­je även till den but­traste indiv­i­den.
 • Mån­ga oli­ka typer av fröer att väl­ja mel­lan.

MINUS

 • Något plas­tig.
 • Går ej att stäl­la in exakt tid på när lam­pan skall lysa (Men du kan ju använ­da smart plug)
 • Lagom är bäst, var är vår sex-vari­ant.

DETALJER

 • Anslut­ning: Ström in i väggen.
 • Anslut­ningar hona: USB‑C (60 WPD), 2xUSB‑A (12W), SD-kort, Micro-SD-kort, HDMI 4k 30 Hz, Qi-laddning.
 • Färg­: Vit/grå
 • Pris: Ca 1200 respek­tive 2200 kr beroende på stor­lek. Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer